A- A+ A
Zlatograd municipality
Official website
Find

Hot phone
03071/ 2580

    

ПОКАНАFriday, 23 July 2021  112

Sorry, this news is not available in English! You can read it in Bulgarian


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Доклад относно годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Златоград за 2020 г., отчет на сметките за средства от Европейския съюз на Община Златоград за 2020 г. и годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г. на Община Златоград
2.Отчет на приходната част на бюджета – Приложение № 1, Отчет на разходната част - Приложение № 2 и Рекапитулация по параграфи - Приложение № 3
3.Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз – Приложение № 4
4. Информация за общинския дълг – Приложение № 15 към писмо на Министерство на финансите с изх. № ФО-1 от 18.01.2021 г., относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.


MORE NEWS


Friday, 01 January 2021
233
Tuesday, 22 December 2020
264