НОВИНИПрессъобщение
[18 Април 2017]


за провеждане на трета заключителна пресконференция [...още]
Подписване на допълнително споразумение за детските градини
[06 Декември 2016]


На 06.12.2016 г. е подписано Допълнително споразумение към договор № Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г. за предоставяне на допълнителен финансов ресурс и удължаване срока на договора до 30.04.2017г...[...още]
Прессъобщение
[21 Ноември 2016]


за провеждане на заключителна пресконференция[...още]
Кметът на Община Златоград подписа договор за изпълнение на строителните дейности по проект, финансиран по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
[27 Юли 2016]


Днес, 27.07.2016 г., в гр. Златоград се подписа договор с изпълнителя на СМР по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”[...още]
Прессъобщение
[20 Юли 2016]

към жителите на Община Златоград, национални, регионални и местни медии за провеждане на Пресконференция по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”[...още]
Прессъобщение
[09 Март 2016]


по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”[...още]
Подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ
[19 Август 2015]

На 18.08.2015 г., Кметът на Община Златоград подписа с Министерство на енергетиката, Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., за реализацията на проект Проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”.[...още]

Уебстраницата е създадена по проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ „В.Левски”, СОУ „Антим I” и Общинска администрация, гр. Златоград”, реализиран по Договор № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г., сключен между Министерство на енергетиката и Община Златоград, с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелста не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простраство, страните –донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”