A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежРЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2016 Г.

№ и дата на удосто- верение или отказ Вх.№ на искане за регистра- ция Строеж (наименование, височина, етажнаст, РЗП, брой посетители, брой работни места; Местона-хождение Възложител (физ.лице-три имена, юридич. лице, представ-лявано от…) Лице, упражняващо строителен надзор-(свидетелство за оправомо- щаване №……./….г. лиценз№…./…) Обработил преписката, служител упълно- мощен от органа, издал разре- шението за строеж (име, фамилия, длъжност)
1/07.01.2016г. № 52-00-4/ 07.01.2016 г. "Бирария и нощен бар-дискотека - пристрояване, надстрояване и функционално преустройство в: Механа за 200 места, нощен бар дискотека за 60 места, игрална зала и девет стаи за настаняване УПИ І-търговия и услуги, кв.87 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.792 по Кадастрална карта) ЕТ "РОК-СИ-ЕН-67 ВЕЛИН БАШЕВ", представляван от Велин Филипов Башев-управител "Агроинвест" ЕАД, клон Хасково, представлявано от изпълнителния директор инж.Ангел Борисов Ангелов, лиценз № РК-0182/ 14.05.2016 г. арх.Запрянова
2/14.01.2016г. № 08-00-9/ 14.01.2016 г. "Рехабилитация и благоустрояване (реконструкция) на ул."Васил Левски", гр.Златоград, - етап І-ви - част пътна - полагане на бетонови бордюри, трошенокаменна настилка и плътен асфалт; част конструктивна-стоманобетонови конзоли при км.0+291,4 - км 0+300 и км 0+540-км 0+549, за уширинеи на пътното платн; отводняване на улицата - направа науличен отток с две решетки, повдигане на РШ и полагане на колектор с офрирани тръби Ф315 и Ф 400 ул."Васил Левски", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от МирославМитков Янчев - Кмет "Екоинженеринг" ЕООД, гр.Кърджали, представлявано от инж.Надя Кирилова Петков, лиценз № РК-456 от 04.05.2015 г. арх.Запрянова
3/05.02.2016г. № 52-00-107/ 02.02.2016 г. "Многофункционална спортна площадка за: баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис на корт" УПИ ХХІ-155-Спортна площадка, кв.20 по плана на с.Долен Община Златоград, представлявана от МирославМитков Янчев - Кмет "Екоинженеринг" ЕООД, гр.Кърджали, представлявано от инж.Надя Кирилова Петкова, лиценз № РК-0456 от 04.05.2015 г. арх.Запрянова
4/02.03.2016г. №  "Въздушна кабелна разпределителна мрежа за разпространение на цефрова телевизия и интернет" ел. стълбове, част от въздушна мрежа ниско напрежение, с.Долен, Община Златоград "СКАТ ТВ" ООД, гр.Бургас "ДУЕЛДИ" ЕООД, гр.Бургас, представлявано от изпълнителния директор инж.Душко ЯневОпърлаков, лиценз № РК-0387/ 09.02.2015 г. арх.Запрянова
5/02.03.2016г. № 52-00-145/ 16.02.2016 г. "Стаи за настаняване-преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 31111.35.88.1.5 по КК" УПИ Х-СД "Търговия", кв.75 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.88 по Кадастрална ткарта) ЕТ "Любомир Павлов", гр.Златоград Технически ръководител- Георги Стойков Бабачев арх.Запрянова
6/02.03.2016г. № 94-00-611/ 18.02.2016 г. "Гаражна клетка" УПИ VІІІ-за гараж, кв.130 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.932 по Кадастрална карта) Антон Славчев Симеонов технически ръководител-техн Христо Йорданов Петков арх.Запрянова
7/11.04.2016г. вх.№ 52-00-341/ 24.03.2016 г. "Зона за отдих и рекреация" УПИ VІ-за отдих и рекреация, кв.21 по ПУП на с.Ерма река Община Златоград, представлявана от МирославМитков Янчев - Кмет технически ръководител-Севдалин Минчев Хаджиев арх.Запрянова
8/04.05.2016г. вх.№ 52-00-426/ 04.05.2016 г. "Пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда-шивашки цех с идентификатор 31111.35.745.1 по КК, за офиси и стои за настаняване" УПИ ХІІІ-за шивашки цех и офиси, кв.74 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.745 по Кадастрална карта) ЕТ "ЕМТЕКС-05-АМЕДИЯ ПАШОВА", гр.Златоград технически ръководител-Красимир Владимиров Чипчиев арх.Запрянова
9/08.06.2016г. вх.№ 52-00-469/ 31.05.2016 г. "Мрежа за предаване на интегрирани данни в община Златоград, област Смолян - етап І-ви - Опорна оптична кабелна мрежа" по улица "Беловидово", бул."България" в гр.Златоград и в обхвата на път ІІІ-867, в дясно от нарастващ километър ЕТ "Сателит-ТМ-Антон Симеонов", представлявано от Антон Славчев Симеонов "ДАРА КОНТРОЛ" ООД, гр.Смолян арх.Запрянова
10/08.06.2016г. вх.№ 94-00-1828/ 03.06.2016 г. "Преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща търговска сграда в кафе-аперитив, магазин за хранителни стоки и сладкарница - довършителни работи. Промяна на част от търговски обект (магазин и сладкарница) в шивашки цех УПИ Х, кв.20 по ПУП на с.Долен Халил Юсеинов Кадиев технически ръководител-Борислав Захариев Кадиев арх.Запрянова
11/10.08.2016г. вх.№ 94-00-2608/ 04.08.2016 г. "Жилищна сграда" ПИ с идентификатор 31111.35.115 по кадастрална карта, който ведно с други имоти попада в УПИ ІХ-Компл.застр., кв.48 по ПУП на гр.Златоград Борислав Сергеев Чаушев и Атанас Красимиров Николов технически ръководител-Севдалин Минчев Хаджиев арх.Запрянова
12/15.08.2016г. вх.№ 52-00-4/ 07.01.2016 г. "Районен съд - осигуряване на достъпна среда ПИ с идентификатор 31111.35.97.1 по кадастрална карта, който ведно с други имоти попада в УПИ ІХ-Компл.застр., кв.48 по ПУП на гр.Златоград Министерство на правосъдието, чрез упълномощен представител на ВСС-инж.Дениза Върбанова Павлова Екоинженеринг" ЕООД, гр.Кърджали, представлявано от Надя Кирилова Петкова, лиценз №ЛН000411 от 21.06.2005 г., продължен на до 21.06.2015 г. арх.Запрянова
13/12.10.2016г. вх.№ 94-00-3290/ 05.10.2016 г. "Семеен хотел - преустройство с пристрояване, надстряване и вертикална планировка" УПИ ІІІ-За хотел, кв.69 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.170 по Кадастрална карта) Едгар Дяков Башев "ДАРА КОНТРОЛ" ООД, гр.Смолян арх.Запрянова
14/22.11.2016г. вх.№ 52-00-448/ 13.10.2014 г. "Шивашка работилница" УПИ Х-Стопанска дейност, кв.23 по ПУП на с.Старцево ЕТ "Маврузия-Велин Куцов, с.Старцево технически ръководител-Ваклин Албенов Татаров арх.Запрянова
15/28.12.2016г. вх.№ 52-00-1037/ 27.12.2016 г. "Реконструкция на котелно и отоплителна система за сградата на Общинска администрация Златоград" ПИ с идентификатор 31111.33.409.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград Община Златоград, представлявана от МирославМитков Янчев - Кмет "Екоинженеринг" ЕООД, гр.Кърджали, представлявано от инж.Надя Кирилова Петкова, лиценз № РК-0456 от 04.05.2015 г. арх.Запрянова
16/28.12.2016г. вх.№ 52-00-1038/ 27.12.2016 г. "Реконструкция на котелно и отоплителна система за сградата на СОУ "Антим І-ви", гр.Златоград УПИ ІІ-Училище, кв.48 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.129 по Кадастрална карта Община Златоград, представлявана от МирославМитков Янчев - Кмет Екоинженеринг ЕООД, гр.Кърджали, представлявано от инж.Надя Кирилова Петкова, лиценз № РК-0456 от 04.05.2015 г. арх.Запрянова
17/28.12.2016г. вх.№ 52-00-1039/ 27.12.2016 г. Реконструкция на котелно и отоплителна система за сградата на ОУ "Васил Левски", гр.Златоград УПИ І-Училище, кв.80 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.500 по кадастрална карта на гр.Златоград) Община Златоград, представлявана от МирославМитков Янчев - Кмет Екоинженеринг ЕООД, гр.Кърджали, представлявано от инж.Надя Кирилова Петкова, лиценз № РК-0456 от 04.05.2015 г. арх.Запрянова
‹ Назад
Дейности
Бюджет и финанси Местни данъци и такси Устройство на територията Общинска собственост Проекти и програми Екология
Предстоящи събития