A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежРЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА СТРОЕЖ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ ЗА 2015 Г.

№ и дата на удосто- верение или отказ Вх.№ на искане за регистра- ция Строеж (наименование, височина, етажнаст, РЗП, брой посетители, брой работни места; Местона-хождение Възложител (физ.лице-три имена, юридич. лице, представ-лявано от…) Лице, упражняващо строителен надзор-(свидетелство за оправомо- щаване №……./….г. лиценз№…./…) Обработил преписката, служител упълно- мощен от органа, издал разре- шението за строеж (име, фамилия, длъжност)
1/22.01.2015г. вх.№ 53-00-23/ 15.01.2015 г. "Търговски площи на ІІ-ри етаж - част от строеж "Преустройство на съществуваща сграда в хранителен магазин и надстрояване с един етаж да търговски нужди" - ІІ-ри етап" УПИ ІV-281-за търговия и услуги, кв.148 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.383 по кадастрална карта) "Солар Еко Енерджи" ЕООД "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД , представлявано и управлявано от инж.Надя Кирилова Петкова, Лиценз № 000411 от 21.06.2005 г. арх. Запрянова
2/22.01.2015г. вх.№ 53-00-33/ 22.01.2015 г. "АПТЕКА-смяна на предназначението на помещение за магазин с пристрояване към съществуваща сграда" УПИ ІV-281-за търговия и услуги, кв.148 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.383 по кадастрална карта) "Солар Еко Енерджи" ЕООД "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД , представлявано и управлявано от инж.Надя Кирилова Петкова, Лиценз № 000411 от 21.06.2005 г. арх. Запрянова
3/06.02.2015г. вх.№ 52-00-52/ 06.02.2015 г. "Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 3107/ІІІ-8652 Неделино-Старцево/ Пресока-махала Читакови колиби" Общински път Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД , представлявано и управлявано от инж.Надя Кирилова Петкова, Лиценз № 000411 от 21.06.2005 г. арх. Запрянова
4/07.04.2015г. вх.№ 52-00-114/ 16.03.2015 г. "Преустройство и разширение на център за обществена подкрепа-изграждане на рампа за хора с двигателни увреждания" УПИ І-За общежитие, кв.74 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.74.3 по кадастрална карта) Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет "ДАРА-контрол" ООД, представлявано и управлявано от инж.Петя Стефанова Язова, Лиценз №ЛК-000539/ 12.10.2006 г. арх. Запрянова
5/07.04.2015г. вх.№ 52-00-149/ 03.04.2015 г. "Сграда със смесено предназначение", "Магазин за авточасти, зала за обучение и офиси" - по разрешение за строеж УПИ VІІ-35.443-Обществено обслужване, кв.167 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.443.1 по кадастрална карта) "СТРОИТЕЛ" ЕООД, гр.Златоград, чрез управителя Христо Йорданов Петков Христо Йорданов Петков арх. Запрянова
6/17.04.2015г. вх.№ 94-00-1982/ 16.06.2015 г. "Жилищна сграда" УПИ Х-448, кв.29 по ПУП на с.Старцево Златка Илиева Букова-Бодурова "ГЕОС" ООД Смолян, представлявано от инж.Анастас Тодоров - управител арх. Запрянова
7/01.06.2015г. вх.№ 52-00-211/ 21.05.2015 г. "Контролна диагностичен пункт, магазин за авточасти и офиси УПИ ІХ-31.368, кв.28 по ПУП на гр.Златоград, (ПИ с идентификатор 31111.31.368 по кадастрална карта) "ВЕРОС" ЕООД, представлявано от Велин Насков Въргов Виктор Симеонов Вълчев арх. Запрянова
8/12.06.2015г. вх.№ 52-00-267/ 11.06.2015 г. "Изграждане на водостоци от о.т. 40 през УПИ ХХV и УПИ ХІІ, към о.т.57 и о.т.78 към о.т.60 на ул."Виктор Юго", кв.1, гр.Златоград През УПИ ХХV (ПИ с идентификатор 31111.31.43) и УПИ ХІІ (ПИ с идентификатор 31111.31.44) към о.т. 57, кв.2 и о.т. 78 към о.т. 60 на ул."Виктор Юго", кв.1, гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет Деян Милков Хаджиев арх. Запрянова
9/30.06.2015г. вх.№ 94-00-2062/ 25.06.2015 г. "Игрална зала за хазартни игри с игрални автомати, офис и магазин за промишлени стоки" УПИ ІІ-2451, кв.167 по ПУП на гр.Златгорад (ПИ с идентификатор 31111.35.432 по кадастрална карта) Севдалин Йосифов Кехайов инж.Антоанета Тодорова Дамаскинова арх. Запрянова
10/15.07.2015г. вх.№ 94-00-217/ 03.07.2015 г. "Жилищна сграда" УПИ ХVІІ-2052, кв.110 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор  31111.34.295 по кадастрална карта) Митко Цанков Ефимов   арх. Запрянова
11/24.08.2015г. вх.№ 94-00-2722/ 19.08.2015 г. "Еднофамилна жилищна сграда" УПИ ІХ-31.153, кв.150 по ПУП на гр.Златоград Емил Филипов Етимов Кольо Мирчев Върбанов арх. Запрянова
12/02.09.2015г. вх.№ 52-00-438/ 26.08.2015 г. "Басейн и игрище" УПИ ІІ-12, курортен хотел, почивен дом", местност "Балали, землище на гр.Златоград "СКАТ ТВ" ООД "ГЕОС" ООД Смолян, представлявано от инж.Анастас Тодоров - управител арх. Запрянова
13/14.09.2015г. вх.№ 93-00-1085/ 12.09.2015 г. "Къща за настаняване с кафе-аперитив и магазин в партера УПИ V-104, кв.29 по ПУП на с.Аламовци ЕТ "Виктория Чомезова", представлявано от Виктория Валентинова Чомезова Христо Йорданов Петков арх. Запрянова
14/17.09.2015г. вх.№ 94-00-2931/ 04.09.2015 г. "Реконструкция, адаптация и промяна на предназначението на жилищна сграда и стопанска сграда за жилищни и хотелски нужди - І-ви етап" УПИ ХІ-248, кв.18 по ПУП на гр.Златоград  Димитър Николов Хекимов, Анка Николова Хакимова и Елена Димитрова Хекимова Виктор Симеонов Вълчев арх. Запрянова
15/29.09.2015г. вх. № 53-00-602/ 05.08.2015 г. "Чакалня" УПИ ХІ-за автобусна спирка, кв.46 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.739 по кадастрална карта) Община Златоград и ЕТ "ЕЛИ-75-ЕЛКА АРНАУДОВА" Едгард Дяков Башев арх. Запрянова
16/29.09.2015г. вх.№ 52-00-484/ 14.09.2015 г. "Бистро" УПИ ХІІ-търговия и услуги (ПИ с идентификатор 31111.35.740 по кадастрална карта) ЕТ "ЕЛИ-75-ЕЛКА АРНАУДОВА" Едгард Дяков Башев арх. Запрянова
17/02.10.2015г. вх.№ 52-00-501/ 01.10.2015 г. "Къща за гости с магазин за промишлени стоки" УПИ ХІ-136, кв.24 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.32.139 по кадастрална карта) за промишлени стоки Сергей Илиев Станчев инж.Любомир Стефанов Славейков арх. Запрянова
18/08.10.2015г. вх.№ 52-00-514/ 08.10.2015 г. "Реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище "Просвета 1908" УПИ ХІІІ, кв.76 (ПИ с идентификатор 31111.33.409 по кадастрална карта) Образцово народно читалище "Просвета 1908"    
19/26.10.2015г. вх.№ 52-00-529/ 22.10.2015 г. "Изграждане на дъждовен водосток по ул."Рожен", изграждане на дъждовен водосток по ул."Рила", и отводняване на кръстовище на ул."Ст.стамболов", мост над река голяма, гр.Златоград, подобект "Отводняване на кръстовище на ул."Ст.стамболов"- мост над р."Голяма" по ул."Ст.Стамболов до мост над р."Голяма, гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр.Кърджлали  
20/26.10.2015г. вх.№ 52-00-530/ 22.10.2015 г. "Изграждане на дъждовен водосток по ул."Рожен", доизграждане на дъждовен водосток по ул."Рила" и отводняване на кръстовище на ул."Ст.Стамболов"- мост над р."Голяма", гр.Златоград, подобект "Доизграждане на дъждовен водосток по ул."Рила" по ул."Рила" гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр.Кърджлали  
21/04.11.2015г. вх.№ 94-00-3502/ 27.10.2015 г. "Рампа за инвалиди УПИ І-1342, кв.133 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.401 по кадастрална карта) Елвира Недкова Хумчева    
22/12.11.2015г. вх.№ 52-00-567/ 10.11.2015 г. "Изграждане на дъждовен водосток по ул."Рожен, доизграждане на дъждовен водосток по ул."Рила и отводняване на кръстовище на ул."Ст.Стамболов"- мост над р."Голяма", гр.Златоград, подобект "Изграждане на дъждовен водосток по ул."Рожен" по ул."Рожен" Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр.Кърджлали арх.Запрянова
23/30.12.2015г. вх.№ 92-00-339/ 30.12.2015 г.  "Рехабилитация и благоустрояване (реконструкция) на ул."Прогрес", с.Долен ул."Прогрес", с.Долен Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ"  ЕООД, гр.Кърджали арх.Запрянова
24/30.12.2015г. вх.№ 92-00-341/ 30.12.2015 г.  "Рехабилитация и благоустрояване (реконструкция) на ул."Христо Ботев", с.Ерма река ул."Христо Ботев", с.Ерма река Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр.Кърджали арх.Запрянова
25/30.12.2015г. вх.№ 92-00-340/ 30.12.2015 г. "Рехабилитация и благоустрояване (реконструкция) на ул."Антон Страшимиров", с.Старцево ул."Антон  Страшимиров", с.Старцево Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр.Кърджали арх.Запрянова
‹ Назад
Дейности
Бюджет и финанси Местни данъци и такси Устройство на територията Общинска собственост Проекти и програми Екология
Предстоящи събития