A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежРЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА СТРОЕЖ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ ЗА 2014 Г.

№ и дата на удостоверението Наименование на обекта Местонахождение Възложител
№ 1/14.01.2014 г. “ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ.”БОРОВЕЦ” от УПИ ІІ-1626, кв.100 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.99 по кадастрална карта на гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев – Кмет.
№ 2/14.01.2014 г. “ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” между о.т.122 и о.т.326, L=34 м, ул.”Любен Каравелов” по плана на с.Старцево Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев – Кмет
№ 3/14.01.2014 г. “ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪЖДОВЕН ВОДОСТОК ОТ УЛ.”ХАН АСПАРУХ”, ПРЕЗ УЛ.”БЯЛО МОРЕ”, ДО УЛ.”АНГЕЛ КИРЯКОВ”
УПИ V-За производствени нужди, кв.46 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.92 по кадастрална карта) "СВОБОДА  97" АД, гр.Златоград
№ 4/14.01.2014 г. “ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ.”ОРФЕЙ” между о.т.101 до о.т.99, кв.13 по ПУП на с.Долен Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев – Кмет
№ 5/14.01.2014 г. “ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА УЧАСТЪК СВЪРЗВАЩ УЛ.”АЛБЕНА” И УЛ.”МИНЬОРСКА”
между о.т.1187 и о.т.1189, кв.14 и кв.8 по ПУП на гр.Златоград, северно от ПИ с идентификатор 31111.31.404 по кадастрална карта на гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев – Кмет
№ 6/28.02.2014 г. “ГАРАЖ СЪС СЕРВИЗНА БАЗА, МАГАЗИН, ОФИСИ”ПОДОБЕКТ “ГАРАЖ – ДВЕ КЛЕТКИ” – първи етап - КПИИ УПИ ХV-34.384-Гараж със сервизна база, магазин, офиси, кв.106  по ПУП на гр.Златоград, общ.Златоград, (ПИ с идентификатор 31111.34.384 по кадастрална карта) ЕТ “Севдалин Профиров” представляван от управителя Севдалин Зарков Профиров.
№ 7/28.02.2014 г. “ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА” с.Ерма река
кв.19, между УПИ VІІІ и УПИ І-общ.услуги по ПУП на с.Ерма река Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев – Кмет
№ 8/04.03.2014 г. “ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ МАГАЗИН № 3 В ОБМЕННО БЮРО – РАЗПОЛОЖЕН НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ” УПИ ІІІ-2486, кв.77  по плана на (в землището на) гр.Златоград, общ.Златоград, (ПИ с идентификатор 31111.33.474.1 по кадастрална карта) Милко Митков Гюнелиев
№ 9/07.03.2014 г. “СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ” УПИ ІІ-Комплексно застрояване, кв.23 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.32.227.13 по кадастрална карта) Митко Асенов Бошнаков.
№ 10/07.03.2014 г. “ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪЖДОВНИ ВОДОСТОЦИ ПО УЛ.”ГРИВИЦА” И ПО УЛ. “РУПИТЕ” гр.Златоград
улична регулация по ул.”Гривица”, кв.154 и кв.153 и ул. “Рупите”, кв.153 по ПУП на гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев – Кмет
№ 11/14.03.2014 г. “СТАИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ”  УПИ ХІІІ-Търговия и услуги, кв.69 по ПУП на гр.Златоград, (ПИ с идентификатор 31111.36.240.1 и ПИ с идентификатор 31111.36.240.2 по кадастрална карта) ЕТ “ЗДРАВКО ДЮЛГЕРОВ”, представляван от Здравко Альошев Дюлгеров
№ 12/14.03.2014 г. “СГРАДА С МАГАЗИНИ, ЖИЛИЩА И СТАИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ”
“ЖИЛИЩА И СТАИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ” – втори етап
УПИ ХІІІ-Търговия и услуги, кв.69 по плана на (в землището на) гр.Златоград, общ.Златоград, (ПИ с идентификатор 31111.36.240.3) по кадастрална карта)  ЕТ “ЗДРАВКО ДЮЛГЕРОВ”, представляван от Здравко Альошев Дюлгеров.
№13/14.03.2014 г. “РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ФИЛИАЛ “ЗЛАТОГРАД” на банка ДСК, кат.”В” – Стандарт”
УПИ ІV-1343-Търговска банка и ДСК”, кв.133 по ПУП на гр.Златоград,(ПИ с идентификатор 31111.35.386 по кадастрална карта) “Банка ДСК” ЕАД, представлявана от Доротея Николаева Николова - Изпълнителен Директор и Мирослав Станимиров Вичев -  Изпълнителен Директор
№ 14/28.03.2014 г. “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА”  УПИ ХХІ-Детска градина, кв.30 по ПУП на с.Старцево Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет.
№ 15/04.04.2014 г. “ПРИСТРОЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ГАРАЖ В СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ” УПИ ХІV-1809, кв.138 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.239.4 и ПИ с идентификатор 31111.35.398 по кадастрална карта) Сергей Тодоров Йорданов
№ 16/15.05.2014 г. “ХИБРИДНО ВЛАКНЕСТО-ОПТИЧНА И КОАКСИЛНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ И МУЛТИМЕДИЙНИ ИНТЕРАКТИВНИ СИГНАЛИ”   ЕТ “САТЕЛИТ-ТМ-АНТОН СИМЕОНОВ” представлявано от Антон Славчев Симеонов.
№ 17/15.05.2014 г. “ПРИСТРОЯВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ С КУХНЯ, НОЩЕН БАР И ПОКРИТА ТЕРАСА ЗА МЕХАНА”-КПИИ

УПИ V-212, кв.27 по плана на  гр.Златоград, общ.Златоград, (ПИ с идентификатор 31111.31.266 по кадастрална карта) Славчо Илиев Кьоров
№18/23.05.2014 г. “ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА СИСТЕМНО ЗАЛИВАЕМИ КРЪСТОВИЩА”, ГР.ЗЛАТОГРАД
кръстовище на ул.”Беловидово” и ул.”Г.Раковски”; кръстовище на ул.”Разсечен камък” и ул.”Беловидово”; кръстовище на ул.”Хан Аспарух и ул.”Г.Раковски” от о.т.524 до о.т. 550; кръстовище на ул.”Изгрев” и бул.”България” от о.т. 968 до о.т. 969; кръстовище на ул.”Акация” и бул.”България” от о.т. 330 до о.т. 331; кръстовище на ул.”Иглика” и ул.”Изгрев” от о.т. 959 до о.т. 960; кръстовище на бул.”България” и ул.”Изгрев” от о.т. 968 до о.т. 969;  по ул.”Изгрев” от о.т. 962 до о.т. 963; по бул.”България” срещу о.т. 381-382; по ул.”Акация” при о.т. 327; кръстовище на ул.”Албена” и ул.”Ст.Стамболов”; по ул.”Георги Раковски” от о.т. 550 до о.т.558; кръстовище на ул.”Родопи и ул.”Беловидово” от о.т. 620 А до о.т. 626 А; гр.Златоград,  Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев – Кмет.
19/13.06.2014 г. “СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧЕН САЛОН В ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ КЪМ “БИТОВ КОМБИНАТ”
УПИ ІV-за производствени нужди, кв.46 по плана на гр.Златоград, общ.Златоград, (ПИ с идентификатор 31111.35.92.1 по кадастрална карта) “Свобода-97” АД.
№ 20/28.07.2014 г. "ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОФИСИ, МАГАЗИН И ДРОГЕРИЯ, В ДРОГЕРИЯ И СТАИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ" УПИ ХІІ-Търговия и услуги, кв.69 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.341 по кадастрална карта) Александър Здравков Дюлгеров
№ 21/02.10.2014 г. ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ 1 КV НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ."МИНЬОРСКА" с.Старцево "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД
№ 22/16.10.2014 г. "ДЖАМИЯ" УПИ ІІ-Джамия, кв.86 по ПУП на гр.Златоград "Мюсюлманско изповедание" със седалище гр.София
№ 23/06.11.2014 г. "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА" ул."Балканска" с.Старцево Община Златоград
№ 24/06.11.2014 г. "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА" ул."Граничар", с.Старцево Община Златоград
№ 25/06.11.2014 г. "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА" ул."Миьорска", с.Старцево Община Златоград
№ 26/17.11.2014 г. "СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ОФИСИ - І-ВИ ЕТАП" упи ХХІV-10.155-склад строителни материали, кв.33 по ПУП на гр.Златоград "ВЛАДИМИР-87"ЕООД, представлявано от Севдалин Събев Гюнелиев
№ 27/17.11.2014 г. "ШИВАШКИ ЦЕХ-ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО" УПИ ХХІІ-производство и услуги, кв.30 по ПУП на с.Старцево "СМОЛИНА",ЕООД, представлявано от Пенка Делчева Василева
№ 28/26.11.2014 г. "ХОТЕЛ-преустройство на пети и шести хотелски етажи и смяна на предназначението от семеен хотел" УПИ І-Хотел и ресторант, кв.131 по ПУП на гр.Златоград ЕТ "Кристал - Лютви Хаджиюсеин"
№ 29/26.11.2014 г. "БРЪСНАРНИЦА (БЕРБЕРНИЦА)" УПИ ХІХ-31.503, кв.13 по ПУП на гр.Златоград Митко Асенов Бошнаков.
№ 30/18.12.2014 г. "Вътрешно преустройство с промяна на предназначението за жилищни нужди на ІІ-ри етаж (кота +4,30) на сград 1" УПИ ІV-Търговска банка и ДСК, кв.133 по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.35.386.1 по кадастрална карта "Бултекс" ЕООД, представлявано от инж.Александър Каменов Митушев
№ 31/19.12.2014 г. "Туристически обект-къща със самостоятелни стаи за настаняване с рецепция и лоби бар" УПИ V, кв.34 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.487 по кадастрална карта) "СПИЙД МАРКЕТИНГ"ЕООД", представлявано от управителя Велин Орлинов Ефимов
№ 32/23.12.2014 г. "Смяна на предназначението на офис в жилище"  в ПИ с идентификатор 31111.33.348 по кадастрална карта на гр.Златоград Стойчо Сашев Планински
‹ Назад
Дейности
Бюджет и финанси Местни данъци и такси Устройство на територията Общинска собственост Проекти и програми Екология
Предстоящи събития