A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Издадени разрешения за строежРЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2016 Г.

 

Номер на разрешителното УПИ, ПИ, кв. Наименование на обекта Име на инвеститора
№ 1  от 22.01.2016 г. УПИ VІІ-258,259,260, кв.24 по ПУП на с.Долен, Община Златоград “Пристройка към жилищна сграда” - КПИИ 

Стефан Исаков Хаджиев,

Айша Шабанова Махмудова,

Митко Исаков Хаджиев и

Нора Асенова Хаджиева

№ 2 от 22.01.2016 г. УПИ ХІ-1996, кв.147 по ПУП на гр.Златоград, (ПИ с идентификатор 31111.35.320  по Кадастрална карта на гр.Златоград) “Удължаване на тераса с възможност за покриване – навес”

Илия Асенов Йорданов и

Красимир Асенов Йорданов

№ 3 от 22.01.2016 г. ПИ с идентификатор 31111.35.677 по Кадастрална карта на гр.Златоград “Изграждане на временна постройка – дървен навес 1” ЕТ “Любомир Павлов”
№ 4 от 22.01.2016 г. ПИ с идентификатор 31111.35.87 по Кадастрална карта на гр.Златоград “Изграждане на временна постройка - дървен навес 2”  ЕТ “Любомир Павлов”
№ 5 от 22.01.2016 г. УПИ Х-462, 463, кв.40 по ПУП на с.Старцево “Конструктивно укрепване на част (9 м2) от съществуваща сграда с обща площ 28 м2 ”  Бисер Искъров Топалов
№ 6 от 22.01.2016 г. УПИ ХVІ, кв.2 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.60 по Кадастрална карта) “Ограда”  Данчо Христов Ликов
№ 7 от 01.02.2016 г. УПИ І-Озеленяване, кв.26 и улична регулация между кв.34, кв.35, кв.36, кв.38, кв.39, по ПУП на с.Долен “Реконструкция въздушна мрежа НН ТП Детска градина и кабелна връзка НН, с.Долен” 

“ЕВН България Електроразпределение” ЕАД,

гр.Пловдив, представлявано от

Роналд Брехелмахер,

Гочо Димитров Чемширов  и

Костадин Петров Величков

№ 8 от 01.02.2016 г. УПИ VІ-2478,2480,18113,16109,16069, кв.149 по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.36.307 по Кадастрална карта – улица по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.36.400 по Кадастрална карта – улица по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.36.401 по Кадастрална карта - терен без отреждане, кв.149а по ПУП на гр.Златоград, до ПИ с идентификатор 31111.36.439 по Кадастрална карта - УПИ І-36.401-трафопост, кв.149а по ПУП на гр.Златоград “Кабелен ел. провод 20 КV от ЖР стълб № 28 на ВЛ 20 КV “Пресека” до ВС “МНС” и кабел НН, гр.Златоград” 

“ЕВН България Електроразпределение” ЕАД,

гр.Пловдив, представлявано от

Роналд Брехелмахер,

Гочо Димитров Чемширов 

и Костадин Петров Величков

№ 9 от 08.02.2016 г. УПИ ІV-732, кв.75 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.78 по Кадастрална карта) “Пристройка и надстройка на жилищна сграда”  Людмил Славчев Читаков

№ 10 от 08.02.2016 г.


УПИ VІІ, кв.50 по ПУП на с.Старцево, Община Златоград “Реконструкция на покрив и подпокривно пространство на жилищна сграда”  Недко Асенов Башев
№ 11 от 17.03.2016 г. УПИ І-368, кв.35 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.223 по Кадастрална карта “Работилница за монтаж и демонтаж на гуми”  Добромир Велков Добрев
№ 12 от 17.03.2016 г.

УПИ ІІ-222, кв.26 по ПУП на с.Старцево “Пристройка и надстройка на жилищна сграда”  Асен Йорданов Буков и Миладинка Ясенова Букова
№ 13/25.03.2016 г. УПИ ХХІ-районен съд, кв.73А по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.97 по Кадастрална карта) "Районен съд, ПИ 311111.35.97.1, гр.Златоград, общ.Златоград, обл.Смолян, Осигуряване на достъпна среда Министерство на правосъдието - Районен съд Златоград
№ 14 от 31.03.2016 г.
УПИ V-1320, кв.35 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.227 по Кадастрална карта), “Направа на масивна плътна ограда с височина до 2,20 м”  Георги Костадинов Вълчев
№ 15/07.07.04.2016 г. УПИ Х-СД "Търговия", кв.75 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.86 по Кадастрална карта на гр.Златоград "Навес за Барбекю" "ЕТ "Любомир Павлов", представляван от Любомир Петров Павлов
№16/07.04.2016 г. офис с идентификатор 31111.33.348.1.5 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 31111.33.348, участващ в образуването на УПИ VІ-Жил.блок, кв.84А по ПУП на гр.Златоград "Преустройство на офис в жилище" Бисер Стефанов Димитров
№ 17/07.04.2016 г. УПИ Х-За общ.обсл., кв.3 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.32.280 по Кадастрална карта) "Временна сграда-навес" Серьожа Христов Ликов
№ 18/25.04.2016 г. УПИ V-33.244, кв.39 по ПУП на гр.Златоград "Работилница за монтаж и демонтаж на гуми и автодиагностика - допълващо застрояване" Васил Георгиев Шуков
№ 19/16.05.2016 г. УПИ ХХV-34.758, кв.121 по ПУП на гр.Златоград "Укрепване и заздравяване на жилищна сграда с идентификатор 31111.34.758.1" Бойко Славчев Ломски и Норка Николова Ломска
№ 20/ 19.05.2016 г.  УПИ ІV-Търг., кв.35 по ПУП на с.Старцево "Сграда за търговия и услуги - къща за настаняване" Сами Ахмедов Кюлфчиев
№ 21/31.05.2016 г. УПИ V, кв.34 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.487 по Кадастрална карта) "Дървен навес" "СПИЙД МАРКЕТИНГ" оод, ГР.София, чрез управителя си Велин Орлинов Ефимов
№ 22/31.05.2016 г. УПИ ХІІІ-426, кв.41 по ПУП на с.Старцево "Пристройка към жилищна сграда" Николай Давидов Мерков
№ 23/01.06.2016 г. УПИ ІІІ-Комплексно застрояване, кв.37 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.251 по Кадастрална карта на гр.Златоград) "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - жил.блок 200 с идентификатори 311111.33.251.1, 311111.33.251.2, 311111.33.251.3, 311111.33.251.4 по Кадастрална карта на гр.Златоград" Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет и Сдружение на собствениците "блок 200", гр.Златоград, представлявано от Елена Руменова Мъхова, в качеството и на председател на сдружението на собствениците.
№ 24/13.06.2016 г. УПИ ХІV, кв.112А по ПУП на гр.Златоград )ПИ с идентификатор 31111.34.355 по Кадастрална карта на гр.Златоград) "Ограда" Минка Заимова Кехайова и Жеко Савов Кехайов
№ 25/ 21.06.2016 г. от съществуващ ТП-Рингова пещ, застроен в ПИ с идентификатор 31111.31.189, през ПИ с идентификатор 31111.31.190, 31111.31.187, 31111.31.183, 31111.31.238 до Електромерно табло, монтирано на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 31111.31.237.2.3 по Кадастрална карта на гр.Златоград “Външно електрозахранване за “Вътрешно преустройство за автоработилница и работилница за мебели””  “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, гр.Пловдив, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов  и Костадин Петров Величков
№ 26/23.06.2016 г. общински път SML3108 Долен-Станкова махала-мах.Дуганица при км.3+900, с.Долен, общ.Златоград "Подпорна стена под общински път SML3108 Долен-Станкова махала-мах.Дуганица при км.3+900, с.Долен, общ.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет
№ 27/29.06.2016 г. УПИ ХV-231, кв.26 по ПУП на с.Старцево "Пристройка към жилищна сграда" Сашо Димитров Топалов
№ 28/11.07.2016г. УПИ ІV-за търг. и услуги, кв.148 по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.36..433 по Кадастрална карта "Едноетажна сграда със складови помещения" "СОЛАР ЕКО ЕНЕРДЖИ" ЕООД с управител Величко Асенов Сидеров
№ 29/12.07.2016 г. УПИ ХХ-Училище, кв.20 по ПУП на с.Долен "Прилагане на ефективни мерки в ОУ "Св.Св.Кирил и Методи" Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев - Кмет на Община Златоград
№ 30/14.07.2016 г. УПИ ІІ-34.508, кв.96 по ПУП на гр.Златоград "Навес за паркомясто, лятна кухня, отоплителни материали и инвентар - второстепенна постройка на допълващо застрояване" Радослав Кирилов Пеев
№ 31/ 14.07.2016 г. УПИ ІІ-34.508, кв.96 по ПУП на гр.Златоград "Пристройка към кафе и навес за барбекю" Радослав Кирилов Пеев
№ 32/14.07.2016 г. УПИ ХV-Търговия и услуги, кв.23 по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.32.305 по Кадастрална карта "Външна стълба и реконструкция на подпокривно пространство" Митко Асенов Бошнаков
№ 33/14.07.2016 г. УПИ ХІІІ-За шивашки цех, офиси и места за настаняване, кв.74 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.745 по Кадастрална карта) "Едноетажна пристройка към шивашки цех и стаи за настаняване"" "Т "Емтекс-05-Амедия Пашова", представляван от Амедия Димитрова Пашова
№ 34/14.07.2016 г. УПИ ІХ-340, кв.25 по ПУП на с.Старцево "Направа на масивна ограда с височина до 2,20 метра" Бисер Ясенов Мемов и Юри Ясенов Мемов
№ 35/14.07.2016 г. УПИ V-281-За търговия и услуги, кв.148 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.384 по Кадастрална карта) "Преустройство и смяна на предназначение на етаж 2-ри  (кота +8,15) от административна сграда в хотелски етаж  "Белотекс-95" АД Златоград
№ 36/16.08.2016 г. УПИ ІІІ-1670 (проектен номер УПИ ІІІ-33.311, кв.41А по ПУП на гр.Златоград) ПИ с идентификатор 31111.33.311 по Кадастрална карта "Жилищна сграда" - КПИИ Георги Иванов Цонев
№ 37/26.08.2016 г. УПИ І-Компл.застр., кв.84 по ПУП на гр.Златоград по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.338 по Кадастрална карта "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - жил.блок 3 с идентификатори 311111.33.338.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград" Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев - Кмет на Община Златоград и сдружение на собствениците "Сговор-ул."Ахрида № 9", гр.Златоград
№ 38/26.08.2016 г. УПИ І-Компл.застр., кв.84 по ПУП на гр.Златоград по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.336 по Кадастрална карта "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - жил.блок 2 с идентификатори 311111.33.336.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград" Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев - Кмет на Община Златоград и сдружение на собствениците "Блок 2 "Рожен", гр.Златоград, представлявано от Асенка Ясенова Николова в качеството и на представител на сдружението на собствениците
№ 39/26.08.2016 г. УПИ І-Компл.застр., кв.84 по ПУП на гр.Златоград по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.334 по Кадастрална карта "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - жил.блок 1 с идентификатори 311111.33.334.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград" Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев - Кмет на Община Златоград и сдружение на собствениците "Блок 1, гр.Златоград, община Златоград, ул."Ахрида" № 7,представлявано от Денчо Христов Първанов в качеството му на представител на сдружението на собствениците
№ 40/26.08.2016 г. (отменено със заповед № 1 от 01.09.2016 г. на главния архитект на Община Златоград) УПИ ІХ-140, кв.22 по ПУП на с.Старцево "Триетажна жилищна сграда с магазин на първи етаж" Светла Атанасова Куцова
№ 41/26.08.2016 г. УПИ ІІ-Компл.застр., кв.23 по ПУП на гр.Златоград по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.32.225 по Кадастрална карта "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - жил.блок 4 с идентификатори 311111.32.225.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград" Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев - Кмет на Община Златоград и сдружение на собствениците "Блок 4,представлявано от Роза Данчева Романова в качеството и на представител на сдружението на собствениците
№ 42/26.08.2016 г. УПИ ІІ-Компл.застр., кв.23 по ПУП на гр.Златоград по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.32.227 по Кадастрална карта "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - жил.блок 5 с идентификатори 311111.32.227.2 по Кадастрална карта на гр.Златоград" Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев - Кмет на Община Златоград и сдружение на собствениците "Блок 5, гр.Златоград,представлявано от Миглена Вескова Йорданова в качеството и на представител на сдружението на собствениците
№43/26.08.2016 г. УПИ ІІ-Компл.застр., кв.23 по ПУП на гр.Златоград по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.32.227 по Кадастрална карта "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - жил.блок 6 с идентификатори 311111.32.227.1по Кадастрална карта на гр.Златоград" Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев - Кмет на Община Златоград и сдружение на собствениците "Блок 6, гр.Златоград,представлявано от Румяна Георгиева Върбанова в качеството и на представител на сдружението на собствениците
№ 44/26.08.2016 г. УПИ ІV-281-за търговия и услуги, кв.148 по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.36.433 по Кадастрална карта "Едноетажна сграда с кухня, зала за хранене и складови помещения" "СОЛАР ЕКО ЕНЕРДЖИ" ЕООД с управител Величко Асенов Сидеров
№ 45/07.09.2016 г. УПИ ХХІ, кв.30 по ПУП на с.Старцево "Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ДГ "Щастливодетство", с.Старцево Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев - Кмет на Община Златоград
№ 46/07.09.2016 г. УПИ ІХ-Детска градина, кв.41 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.469 по Кадастрална карта) Реконструкция на котелно и отоплителна система в сградата на ДГ Радост", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев - Кмет на Община Златоград
№ 47/16.09.2016 г. УПИ 25.63,25.80-за вилно  застрояване по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.25.63 по Кадастрална карта) "Подпорна стена с височина от 0,5 до 2,00 метра" Любомир Петров Павлов
№ 48/16.09.2016 г. УПИ ІІ-2419-Мобилна газстанция, кв.149 по ПУП на гр.Златоград, (ПИ с идентификатор 31111.36.315 по Кадастрална карта) "Реконструкция на съществуваща газстанция-технологично доокомплектоване на газстанцията и изграждане на бензиностанция на бул."България" Александър Стаменов Ефимов
№ 49/27.09.2016 г. УПИ ХV, кв.50 по ПУП на с.Старцево "Гараж и стопански помещения на две нива" Данаил Алексиев Башев
№ 50/27.09.2016 г. УПИ ХІІІ-за админстр.сграда и читалище, кв.76 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.409.1 по Кадастрална карта) "Вътрешен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Образцово народно читалище "Просвета-1908"-етап ІІ "Образцово народно читалище "Просвета-1908"
№ 51/27.09.2016 г. УПИ ХХХ-257-за гараж, кв.27 по ПУП на с.Старцево "Разширение гараж" Милен Веселинов Карамфилов и Милена Емилова Карамфилова
№ 52/27.09.2016 г. УПИ ХХХІІ-257, кв.27 по ПУП на с.Старцево "Пристрояване, надстрояване и преустройство на многофамилна жлищна сграда" Милен Веселинов Карамфилов и Милена Емилова Карамфилова
№ 53/29.09.2016 г. общински път SML 2109/ІІІ-867, Златоград-Аламовци, община Златорад, обл.Смолян "Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109/ІІІ-867, Златоград-Аламовци, община Златорад, обл.Смолян Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 54/29.09.2016 г. общински път SML 2100/ІІІ-867, Мадан-Цацаровци/Страшимир-махала Боево, общ.Златоград "Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2100/ІІІ-867, Мадан-Цацаровци/Страшимир-махала Боево, общ.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 55/30.09.2016 г. от.о.т. 198 до о.т. 1051, ул."Албена, гр.Златоград "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Албена", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 56/30.09.2016 г. от о.т.80 до о.т.115, ул."Клокотница", гр.Златоград "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Клокотница", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 57/30.09.2016 г. от о.т.47 до о.т.114, ул."Плиска", гр.Златоград "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Плиска", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 58/30.09.2016 г. от о.т. 64 до о.т.58, ул".Виктор Юго", гр.Златоград "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Виктор Юго", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 59/30.09.2016 г. от о.т. 406 до о.т. 400, ул."Рожен", гр.Златоград "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Рожен", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 60/30.09.2016 г. от о.т.359 до о.т.408, ул."Първи май", гр.Златоград "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Първи май", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 61/30.09.2016 г. от.о.т. 34 до о.т. 31, ул."Рила, гр.Златоград "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Рила", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 62/30.09.2016 г. от о.т.198 до о.т.324, ул."Миньорска", гр.Златоград "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Миньорска", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 63/30.09.2016 г. от о.т.772 до о.т.414, ул."Пейо Яворов, гр.Златоград "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Пейо Яворов", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 64/30.09.2016 г. от о.т. 49 до о.т. 1, ул."Васил Левски", с.Старцево "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Васил Левски", с.Старцево Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 65/30.09.2016 г. от о.т.100 до о.т. 115, ул.Дельо Войвода", с.Старцево "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Дельо Войвода", с.Старцево Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 66/30.09.2016 г. от о.т. 110 до о.т. 166, ул."Европа", с.Старцево "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Европа", с.Старцево Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 67/30.09.2016 г. от о.т. 199 до о.т. 229, ул."Пеньо Пенев" с.Старцево "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Пеньо Пенев", с.Старцево Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 68/30.09.2016 г. от о.т.943 до о.т. 971, ул. "Ангел Кънчев", гр.Златоград "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Ангел Кънчев", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 69/30.09.2016 г. от о.т.919 до о.т.926, ул."Бор", гр.Златоград "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Бор", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 70/30.09.2016 г. от о.т.331 до о.т. 313, ул."Акация", гр.Златоград "Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Акация", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 71/30.09.2016 г. от о.т.969 до о.т.790, ул."Христо Ботев", гр.Златоград Рехабилитация, реконструкция и благоустряване на ул."Христо Ботев", гр.Златоград Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград
№ 72/30.09.2016 г. УПИ V-413-Училище, кв.35 по ПУП на с.Старцево "Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ "Св.Княз Борис І" Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев-Кмет на Община Златоград и СУ "Св.Княв Борис І"
№ 73/12.10.2016 г. УПИ ХІХ-1925, кв.2 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.69 по Кадастрална карта) "Ограда до 2,20 метра"  Зарко Христов Стоянов и Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев - Кмет
№ 74/13.10.2016 г. УПИ V-Търговия и общ.обсл., кв.96 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.376 по Кадастрална карта "Дървен навес" ЕТ "Ласка-В-Верка Башева"
№ 75/20.10.2016 г. ПИ с идентификатор 31111.27.118 по Кадастрална карта на гр.Златоград “Изграждане на млечна еко ферма за овце” с подобекти: подобект 1-Сграда за отглеждане на овце с обслужващи помещения; подобект 2-Сграда за отглеждане на агнета с обслужващи и административно-битови помещения; подобект 3-Сграда за отглеждане на кочове с обслужващи помещения; подобект 4-Вертикална планировка с площадкови мрежи; подобект 5-Озеленяване; подобект 6-Автоматична отоплителна система  "ЗЛАТНА ФЕРМА”ЕООД, с управител Нели Андреева Янчева
№ 76/20.10.2016 г. ПИ с идентификатор 31111.27.118 по Кадастрална карта на гр.Златоград “Автономна фотоволтаична система”  "ЗЛАТНА ФЕРМА”ЕООД, с управител Нели Андреева Янчева
№ 77/20.10.2016 г. ПИ с идентификатор 31111.27.118 по Кадастрална карта на гр.Златоград “Ограда до 2,20 м”  "ЗЛАТНА ФЕРМА”ЕООД, с управител Нели Андреева Янчева
№ 78/26.10.2016 г. УПИ ХVІ-34.933, кв.101 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.933 по Кадастрална карта) “Дървен навес и масивна ограда с височина до 2,20 м” Анелия Сребрева Кильова
№ 79/26.10.2016 г. ПИ 53, на който ведно с ПИ 52 е отреден съсобствен УПИ ХХІІІ-52,53, кв.3 по ПУП на с.Долен “Гараж с две клетки – гараж 1 и гараж 2 – временен строеж по чл.49, ал.2 от ЗУТ Сашо Панайотов Кадиев, Калинка Йорданова Канева, Милко Янков Канев, Иван Янков Канев и Бисер Янков Канев
№ 80/04.11.2016 г. ПИ с идентификатор 31111.8.14 по КК на гр.Златоград, местност Балали, землще на гр.Златоград "Преустройство на база за отдих с идентификатор  31111.8.14.1" "СКАТ ТВ" ООД, представлявано от Петьо Савов Георгиев
№ 81/09.11.2016 г. УПИ VІІ-1538, кв.123 по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.34.692 по Кадастрална карта "Ограда до 2,20 метра"  Антон Андреев Гюнелиев и Асен Андреев Гюнелиев, чрез пълномощника им Лидия Асенова Гюнелиева
№ 82/22.11.2016 г. УПИ V-Търговия и общ.обсл., кв.96 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.376 по Кадастрална карта "Кафе-бар" ЕТ "Ласка-В-Верка Башева"
№ 83/22.11.2016 г. УПИ ХХVІІ-181, кв.33 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.10.181 по Кадастрална карта) "Жилищна сграда с търговски партер" ЕТ "Надежда - Надка Михайлова", представлявано от Надка Емилова Михайлова
№ 84/05.12.2016 г. имот № 005455, местност Горово по КВС на с.Старцево, Община Златоград.

"Фотоволтаична система с мощност до 30 КV" ЕТ "МФ-Габриела Вежинова, с управител Габриела Юриева Вежинова"
№ 85/07.12.2016 г. имот № 005455, местност Горово по КВС на с.Старцево, Община Златоград. "Кравеферма, включително реконструкция на покрив на съществуващ обор" ЕТ "МФ-Габриела Вежинова, с управител Габриела Юриева Вежинова"
№ 86/09.12.2016 г. УПИ VІІІ, кв.36 по ПУП на с.Долен "Шивашка работилница" КПИИ Юри Ясенов Велиев
№ 87/14.12.2016 г. УПИ ХІХ-391-за общ.обсл., кв.27 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.391 по Кадастрална карта на гр.Златоград "Къща за гости" с масивна ограда с Н-2,20 метра по регулационни линии "КЕХАЙОВ-1" ЕООД, представлянато от Севдалин Йосифов Кехайов-управител
№ 88/14.12.2016 г. УПИ VІІ-640, кв.46 по ПУП на с.Старцево "Дърводелски цех" ЕТ "МЕМО-Юри Мемов", представлявано от Юри Ясенов Мемов-управител
№ 89/29.12.2016 г.
УПИ ХІV, кв.112А по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.355 по Кадастрална карта на гр.Златоград) “Дървен навес за отоплителни материали и инвентар”  Жеко Савов Кехайов и Минка Заимова Кехайова
№ 90/29.12.2016 г. УПИ ХХІ-1942, кв.10 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.93 по кадастрална карта),  Външна стълба към съществуваща тераса на ІІ-ри етаж на съществуваща жилищна сграда”  Юри Атанасов Караметулов
‹ Назад
Дейности
Бюджет и финанси Местни данъци и такси Устройство на територията Общинска собственост Проекти и програми Екология
Предстоящи събития