A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Издадени разрешения за строежРЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2015 Г.

 

Номер на разрешителното УПИ, ПИ, кв. Наименование на обекта Име на инвеститора
№ 1 от 03.02.2015 г. УПИ ІІ-Училище, кв.48 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.129 по кадастрална карта) "Реконструкция на котелно и отоплителна система за сградата на СОУ "Антим първи" Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет
№ 2 от 03.02.2015 г. УПИ І-училище, кв.80 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.500 по кадастрална карта “Реконструкция на котелно и отоплителна система за спортен комплекс в сградата на ОУ “Васил Левски””  Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет
№ 3 от  03.02.2015 г. УПИ ХІІ-за административна сграда и читалище, кв.76 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.409.1  по кадастрална карта)   “Реконструкция на котелно и отоплителна система за сградата на Общинска администрация”  Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев – кмет.  
№ 4 от 09.02.2015 г. УПИ ХVІІІ-1937, кв.5 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.32.201 по кадастрална карта) "Пристройка към жилищна сграда за тераса и ограда" Веселин Асенов Топалов
№ 5 от 09.02.2015 г. ПИ 008257, местност "Балали" в землище на с.Старцево "Лека ограда по имотни граници, изцяло в имота на собственика" Рамадан Ахмедов Хатинов
№ 6 от 19.02.2015 г. ПИ с идентификатор 31111.26.163 по кадастрална карта на гр.Златоград, с трайно предназначение-урбанизирана територия. “Работилница за монтаж и демонтаж на гуми и диагностика на автомобили” Красимир Иванов Угорлиев и Ранка Симеонова Угорлиева
№ 7 от 04.03.2015 г. УПИ ІV-33.114-за производство, търговия и услуги, кв.86 по ПУП на гр.Златоград “Шивашки цех”, Обект 1: ”Шивашки цех-производствена част (първи и втори етаж) – първи етап, Обект 2: ”Шивашки цех – апартамент за временно настаняване и офиси (трети етаж) – втори етап “ЕХИНОС ТЕКСТИЛ” ЕООД, чрез управителя му Мехмет Мехмет Ефенти
№ 8 от 16.03.2015 г.
УПИ VІ-1710, кв.89 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.93 по кадастрална карта) “Лятна кухня и ателиета” Здравко Алеков Хъмчев, наследници на Альоша Алеков Хъмчев - Румяна Николова Хъмчева, Жасмина Альошева Терзийска, Венцислав Альошев Хъмчев
№ 9 от 16.03.2015 г. сграда с идентификатор 31111.33.503.1, построена в ПИ с идентификатор 31111.33.503 по кадастрална карта на гр.Златоград, който участва в образуването на УПИ І-Комплексно застрояване, кв.84 по ПУП на гр.Златоград “Разделяне на ел.инсталацията за обособяване на ново търговско мерене в сграда за търговия” Веселин Бойков Джандев, Филип Каменов Кюлевчиев
№ 10 от 17.03.2015 г. УПИ ІV-1650, кв.63 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.101 по кадастрална карта) "Пристройка към жилищна сграда” Н-ци на Васил Симеонов Кушев - Надя Димитрова Кушева, Кирил Василев Кушев, Асен Василев Кушев, Нешка Василева Годумова

№ 11 от 30.03.2015 г. ПИ 002356 и ПИ 012001 в землище на с.Ерма река "Надграждане на хвостохранилище "Ерма река" "Горубсо-Златоград" АД
№ 12 от 03.04.2015 г. УПИ Х, кв.117 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.461 по кадастрална карта) "Направа на масивна ограда" Янко Димитров Гиритлиев
№ 13 от 09.04.2015 г. УПИ ІІІ-29,30, кв.8 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.619 по кадастрална карта) "Реконструкция и заздравяване на жилищна сграда с идентификатор 31111.31.619.1" Розен Боянов Михайлов и Севда Любенова Михайлова
№ 14 от 27.04.2015 г. УПИ ХІІІ-за шивашки цех и офиси, кв.74 по ПУП на гр.Златоград, (ПИ с идентификатор 31111.35.745 по кадастрална карта). "Пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда-шивашки цех с идентификатор 31111.35.745.1" ЕТ "ЕМТЕКС-05-АМЕДИЯ ПАШОВА"
№ 15 от 28.04.2015 г. УПИ ХV-36.202,36.344, кв.68 по ПУП на гр.Златоград "Ограда по западна и южна регулационни линии" Велчо Асенов Челов
№ 16/28.04.2015 г. ПИ с идентификатор 31111.18.95 по кадастрална карта на гр.Златоград, местност "Плетеничка" "Стопанска сграда и лека ограда по имотни граници Росица Илиева Кинанева
№ 17 от 28.04.2015 г. част от бул."България", част от ул."Ст.Стамболов", ул."Тракия", ул."Ахрида", ул."Беловидово", гр.Златоград; републикански път ІІІ 867 "Средногорци-Мадан.Златоград-от границата с община Мадан-ПК 14+200 км, до границата на урбанизирана територия гр.Златоград-ПК28+0,80 км; републикански път ІІІ-8652 Неделино-Мадан-Златоград от границата с община Неделино-ПК 24+300 км до ПК 25+ 900 и разклона за с.Старцево. "Мрежа за предаване на данни в община Златоград, област Смолян" ЕТ "САТЕЛИТ ТМ-А.СИМЕОНОВ", представлявано от Антон Славчев Симеонов-управител
№ 18 от 12.05.2015 г. УПИ ІІ-2451, кв.167 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.432 "Игрална зала за хазартни игри с игрални автомати, офис и магазин за промишлени стоки"- преустройство Севдалин Йосифов Кехайов
№ 19 от 13.05.2015 г.  имот № 01045, местност "Чуката", землище на с.Старцево Преустройство на съществуваща базова станция № 3103" Собственик на строителния терен - Министерство на вътрешните работи, чрез пълномощника си Директор на ОД МВР Смолян; "Теленор България" ЕАД, представлявано от Стайн-Ерик Велан
№ 20 от 13.05.2015 г. УПИ І-149,150-за пункт за ГТП, кв.169, гр.Златоград "Пункт за ГТП, услуги и офиси" КПИИ "Е.С.С. - Къмпани" ЕООД, представлявано от Христина Христова Чаръкчиева - управител
№ 21 от 25.05.2015 г. УПИ І-8.99-за курортен хотел - почивен дом, местност "Балали" (Тютюнлика) "Стоманобетонов резервоар за вода с обем до 100 кубика "СКАТ-ТВ" ООД, представлявано от Валери Симеонов Симеонов - управител
№ 22 от 27.05.2015 г. УПИ І-1342-за администр.нужди, кв.133 по пУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.401 по кадастрална карта) "Рампа за инвалиди" Елвира Недкова Хумчева
№ 23 от 02.06.2015 г. УПИ ХVІ-1453, кв.143 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.486 по кадастрална карта "Ограда" Елисавета Миткова Романова и Севда Миткова Хатинова
№ 24 от 02.06.2015 г. УПИ VІІ-373, кв.20 по ПУП на с.Долен "Ограда"  Митко Карамфилов Боюклиев и Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет
№ 25 от 15.06.2015 г. УПИ ХІ-1180, кв.119 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.407 по кадастрална карта) "Лятна кухня - едноетажна”  Невена Руменова Станкова и Здравка Руменова Панева
№ 26 от 15.06.2015 г. УПИ ХІІІ-Молитвен дом, кв.25 по ПУП на с.Долен “Реконструкция и ремонт на молитвен дом”  “Мюсюлманско изповедание”, представлявано от главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, чрез  пълномощника му Неджми Джемилов Дъбов.
№ 27 от 23.06.2015 г. УПИ І-36.401, кв.149а; ПИ 36.295-второстепенна улица; ПИ 36.366, 36.367-първостепенна улица; ПИ 36.299-за ниско застрояване; ПИ 36.400-за второстепенна улица; ПИ 36.439-за ниска застрояване; ПИ 36.300-частен имот  "Кабелна линия 20kv от ВС "МТС" за захранване на "Цех за производство и пакетиране на мокри кърпички и офиси" - монтаж на нов БКТП тип 1х800kvА" "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, представлявано от пълночощника си инж.Атанас Славов Димов-ръководите КЕЦ Златоград.
№ 28 от 23.06.2015 г. УПИ VІІІ-за гараж, кв.130 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.932 "Гаражна клетка" Антон Славчев Симеонов
№ 29 от 23.06.2015 г. УПИ VІ, кв.110 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.274 по кадастрална карта "Реконструкция на жилищна сграда с идентификатор 31111.34.274.1" Дичо Здравков Беширов и Ирина Асенова Шъкова
№ 30 от 07.07.2015 г. имот с кад. № 006032; № 627, имот с кад. № 002163; имот с кад. № 002165; за имот с кад. № 002163;   имот с кад. № 006037; имот с кад. № 002174, землище с.Старцево „Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград” за подобект 2 „Външен топлопровод от водовземно съоръжение до геотермална централа в гр. Златоград” Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет
№ 31 от 08.07.2015 г. УПИ ІІІ-1072, кв.84 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.342 по кадастрална карта) "Пристройка към сграда" 1.н-ци на Асен Трайков Кърсов, 1.1.Елка Асенова Дюлгерова, 2.Емил Андреев Кърсов
№ 32 от 15.07.2015 г. УПИ ХХІ-35.133-общ.обсл., кв.42 по ПУП на гр.Златоград "Ограда" Севдалин Феликсов Хаджиминев
№ 33 от 15.07.2015 г. УПИ ХІІ--Търговия и услуги, кв.69 по ПУП на гр.Златоград "Дървен навес"  Александър Здравков Дюлгеров
№ 34 от 15.07.2015 г. ПИ с идентификатор 31111.35.359 по кадастрална карта на гр.Златоград "Направа на лека ограда" 1.Алина Карамфилова Младина, 2.Албена Карамфилова Младина
№ 35 от 15.07.2015 г. УПИ ІХ-1607, кв.107 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.372 по кадастрална карта) "Ограда по югозападна регулационна линия и плоча между сгради 1 и 2" Наталия Илиева Узунова
№ 36 от 15.07.2015 г. ПИ с идентификатор 31111.32.106 по кадастрална карта, участващ в образуването на УПИ VІІІ, кв.32 по ПУП на гр.Златоград "Пристройка-гараж" Аспарух Каменов Партаджиев и Радостина Руменова Вунцова
№ 37 от 15.07.2015 г. УПИ ІV, кв.37 по ПУП на с.Старцево "Дървен навес"  Младен Асенов Чаушев
№ 38 от 15.07.2015 г. ПИ 003300 в землище на с.Старцево, местност "Багрилница "Направа на лека ограда върху каменна укрепителна стена" 1.Мирослав Веселинов Куцов, Росица ИвановаКарамфилова, 3.Снежана Веселинова Атанасова
№ 39 от 15.07.2015 г. УПИ VІІІ-523, кв.343 по плана на с.Старцево "Направа на масивна ограда с височина до два метра" Здравко Велинов Топчиев и Бисер Велинов Топчиев
№ 40 от 15.07.2015 г. ПИ с идентификатор 31111.31.354, за който ведно с ПИ с идентификатор 31111.31.355 по кадастрална карта на гр.Златоград се отрежда УПИ ІХ-233, кв.21 по ПУП на гр.Златоград "Пристройка към жилищна сграда" 1.Галина Асенова Сариева, 2.Радослав Митков Сариев, 3.Веселина Миткова Сариева
№ 41 от 15.07.2015 г. УПИ ІІІ, кв.154 по ПУП на гр.Златоград "Направа на масивна ограда" 1.Красимир Николов Рушанов, 2.Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет
№ 42 от 15.07.2015 г. УПИ ХІІ-130, кв.6 по ПУП на с.Старцево 1."Реконструкция на паянтова сграда" и 2."Дървен навес върху бетонова площадка" Радко Стефанов Алендаров
№ 43 от 12.08.2015 г. УПИ VІ-за отдих и рекреация", кв.21 по ПУП на с.Ерма река "Зона за отдих и рекреация Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет
№ 44 от 12.08.2015 г. УПИ І-153, кв.6 по ПУП на с.Старцево "Надстройка на съществуваща едноетажна пристройка към жилищна сграда" Славчо Емилов Тодоров
№ 45 от 08.09.2015 г. УПИ ХІ-1491, кв.138 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.409 по кадастрална карта) "Надстрояване с един етаж на съществуваща едноетажна сграда" Здравка Ясенова Шъкова, Димитър Асенов Шъков и Ирина Асенова Шъкова, н-ци на Асен Митков Шъков
№ 46 от 09.09.2015 г. ПИ 7712, кв.46 по ПУП на с.Старцево "Лека ограда" Румен Миланов Кюлевчиев
№ 47 от 09.09.2015 г. УПИ І-училище, кв.80 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.500 по кадастрална карта "Ограда по севернато и западната имотни граници" Основно училище "Васил Левски" Златоград
№ 48 от 10.09.2015 г. УПИ VІ-31.347, кв.18 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.347 по кадастрална карта) "Къща за гости и барбекю" - КПИИ Йорданка Тодорова Благоева
№ 49 от 11.09.2015 г.  ул."България" от о.т. 460 до о.т. 813 и УПИ ХІХ-паркинг, кв.72 по ПУП на гр.Златоград "Реконструкция на ул.България" в участъкаот о.т. 406 до о.т.813, включително изграждане на кръгово кръстовище и паркинг" Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет
№ 50 от 23.09.2015 г. УПИ ІІІ-390, кв.28 по ПУП на с.Долен "Напрана ва масивна ограда Шукри Селимов Камберов и Фатма Мехмедова Камберова
№ 51 от 23.09.2015 г. УПИ ІІІ-Детска градина, кв.130 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.814.1 по кадастрална карта) "Дървен навес над използваем покрив-тераса към детска ясла "Мир" Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет
№ 52 от 30.09.2015 г. УПИ V-281-за търговия и услуги, кв.148 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.384 и част от ПИ с идентификатор 31111.36.382 по КК) "Преустройство и смяна предназначението на част от административна сграда със столова в хотел с ресторант" - КПИИ "Белотекс-95"АД
№ 53 от 05.10.2015 г. УПИ Х-31.367, кв. 28 по ПУП на гр.Златоград 1.Ограда по северната и западната регулационни линии" и 2.Външно стълбище Велин Насков Въргов
№ 54 от 15.10.2015 г. УПИ ХVІІІ-2052, кв.110 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.295 по кадастрална карта) "Външно стълбище към жилищна сграда" Митко Цанков Ефимов
№ 55 от 15.10.2015 г. УПИ ІІ-12-Курортен хотел, почивен дом по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.8.12. по кадастрална карта) "Подпорна стена до два метра" "СКАТ-ТВ" ООД
№ 56 от 29.10.2015 г. УПИ Х-СД "Търговия", кв.75 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.88.1.5 по кадастрална карта) "Стаи за настаняване-преустройство на самостоятелен обект н сграда с идентификатор 31111.35.88.1.5 по кадастрална карта на гр.Златоград" ЕТ "Любомир Павлов", представлявано от Любомир Петров Павлов
№ 57 от 02.11.2015 г. УПИ ІV298, кв.23 по ПУП на с.Старцево "Ограда по североизточната регулационна линия" Виктор Илиев Куцов
№ 58 от 10.11.2015 г. имот № 010010 н землище на с.Долен с ЕКАТТЕ 69105, община Златоград, област Смолян "Преустройство на съществуваща базова станция№ 3172" 1.1.Собственик на строителния терен-Изпълнителна агенция по горите, представлявано от ТониВенков Кръстев-изпълнителен директор; 1.2."Теленор България" ЕАД, представлявано то Стайн-Ерик Велан
№ 59 от 25.11.2015 г. УПИ І-103,130-за производствено-търговски комплекс по пУП на гр.Златоград (ПИ сидентификатор 31111.3.141 по кадастрална карта) "Цех за дограма-І-ви корпус" "ПРМЕЛ" ЕООД, представляван от Милко Валериев Димитров
№ 60 от 04.12.2015 г. УПИ ІІІ-35.385, кв.133 по ПУП на гр.Златоград "Пристройка и надстройка за сграда със смесено предназначение-офиси и жилищни помещения" "ЮГСТРОЙ" ООД, представлявано от Сузана Големилова
№ 61 от 28.12.2015 г. УПИ V-307, кв.34 по ПУП на с.Старцево "Магазин за хранителни стоки" Анджей Веселинов Джандев
№ 62 от 28.12.2015 г. УПИ І-221, кв.26 по ПУП на с.Старцево "Лятна кухня”  Асен Добрев Бодуров, Христо Добрев Бодуров, Минка Манолово Бодурова, Таня Добрева Лесков, Ана Добрева Лескова
№ 63 от 28.12.2015 г. УПИ VІІ-31.131, кв.152 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.610 по кадастрална карта) "Външно стълбище" Ангел Събев Байрактаров и Велин Бобев Байрактаров
№ РС-86/04.09.2015г. (издадено от МРРБ)   "Реконструкция на път ІІІ-867 "Мадан-Златоград-Бенковски", участък 1 от КМ 22+157 до км 22+992 и от км23+889 до км25+135  
№ РС-87/04.09.2015г. (издадено от МРРБ)   Реконструкция на път ІІІ-867 "Мадан-Златоград-Бенковски", участък 2 от КМ 28+135 до км 32+478  
№ РС 88/04.09.2015 г. (издадено от МРРБ)   Реконструкция на път ІІІ-867 "Мадан-Златоград-Бенковски", участък 3 от КМ 32+478 до км 38+443  
‹ Назад
Дейности
Бюджет и финанси Местни данъци и такси Устройство на територията Общинска собственост Проекти и програми Екология
Предстоящи събития