A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Издадени разрешения за строежРЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2014 Г.

Номер на разрешителното УПИ, ПИ, кв. Наименование на обекта Име на инвеститора
№ 1/21.01.2014 г. част от бул.”България”, ул.”Освобождение”, ул.”Антим І-ви”, ул.”Здравец”, ул.”Косора”, ул.”Найден Геров”, ул.”Върбица”, ул.”Христо Ботев” и ул.”Ангел Кънчев”, гр.Златоград; път ІІІ-867 Средногорци-Мадан-Златоград-Бенковски-Подкова-Момчилград, от ПК 37+300 до ПК 33+000 “Мрежа за предаване на интегрирани данни в община Златоград, област Смолян” - КПИИ  ЕТ “САТЕЛИТ-ТМ-А.СИМЕОНОВ”, представлявано от инж.Антон Славчев Симеонов - управител
№ 2/24.02.2014 г. УПИ ХХХ-36.274, кв.60 по ПУП на гр.Златоград “Ограда-подпорна стена с парапет” по регулационни линии" Бисер Асенов Шипков
№ 3/24.02.2014 г. УПИ ХІІ-36.66, кв.53 по ПУП на гр.Златоград “Ограда” по североизточна регулационна линия  Асен Здравков Кутов и Христо Алтаев Кутов
№ 4/24.02.2014 г. УПИ ХІV-613, кв.68 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.347 по кадастрална карта) “Ограда” по северна и западна  регулационни линии  Велчо Митов Хаджиев
№ 5/24.02.2014 г. УПИ І-2066, кв.29 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.174 по кадастрална карта) "Изграждане на ограда и подпорна стена”  Николай Митков Димов и Филип Ангелов Тодоров
№ 6/24.02.2014 г. УПИ ХVІ-общ.обсл, кв.104 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.931 по кадастрална карта “Направа на лека ограда” 1.Нора Светлинова Хаджиминева,
2.Алина Карамфилова Вунцова,
3.Албена Карамфилова Младина,
4.Елена Светославова Денизова
№ 7/28.02.2014 г. УПИ ІІ-12-курортен хотел, почивен дом, местност “Балали”, землище на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.8.12 по кадастрална карта на гр.Златоград) “Басейн и игрище”  “СКАТ ТВ” ООД, представлявано от Валери Симеонов Симеонов - управител.
№ 8/28.02.2014 г. УПИ V-1108, кв.78  по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.384 по кадастрална карта “Едноетажна стопанска постройка с използваем покрив – тераса и дървен навес над нея”  Розалина Драгова Мизова
№ 9/28.02.2014 г. УПИ ІV-за производствени нужди, кв.46 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.92.1 по кадастрална карта) “Смяна на предназначението на фризьорски и козметичен салон в помещения за търговия и услуги към “Битов комбинат”, гр.Златоград  “Свобода-97” АД
№ 10/21.03.2014 г. УПИ ІІ-29, кв.9 по ПУП на с.Старцево “Надстрояване с един етаж на ПМС за работилница”  Захари Серафимов Торманов и Сийка Бойкова Торманова
№ 11/16.04.2014 г. УПИ ІІІ-2225, кв.158 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.496  по кадастрална карта Ограда” по източна регулационна линия Севдалин Асенов Думбаров
№ 12/16.04.2014 г. УПИ ХІХ, кв.16  по ПУП на с.Старцево “Навес с барбекю”  Петко Маринов Камбуров
№13/16.04.2014 г. УПИ ХІІІ, кв.112А по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.354  по кадастрална карта) “Направа на масивна ограда” Росица Кушева Аспарухова
№ 14/16.04.2014 г. УПИ VІ-36.108, кв.63 по ПУП на гр.Златоград “Направа на масивна ограда”  Бисер Райчев Николов
№ 15/16.04.2014 г. УПИ ІІ-57, кв.10 по ПУП на с.Старцево “Външно електрозахранване на жилищна сграда”  ЕВН България Електроразпределение АД, гр.Пловдив, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов  и Костадин Петров Величков
№ 16/16.04.2014 г. УПИ ХХІІІ-33.101, кв.89 по ПУП на гр.Златоград “Навес-надстройка и стълба по терен" Сергей Здравков Сарелски и
Стефан Здравков Сарелски
№ 17/16.04.2014 г. УПИ ІІІ-1687, кв.48 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.128 по кадастрална карта) “Изграждане на две гаражни клетки”  1.Здравко Райчев Кирилов, 2.Албена Райчева Кирилова, 3.Норка Ясенова Кирилова, 4.Стоянка Асенова Диманова
№18/25.04.2014 г. УПИ І-494, 493, кв.45 по ПУП на с.Старцево “Две гаражни клетки”  Данко Костадинов Сребрев
№ 19/25.04.2014 г. ІІ-12-курортен хотел, почивен дом, местност “Балали”, землище на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.8.12 по кадастрална карта на гр.Златоград Подпорна стена с Н=1,50 м в близост до западната регулационна линия “СКАТ ТВ” ООД,
№ 20/09.05.2014 г. УПИ ІІ-Магазин, кв.65 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.239 по кадастрална карта “Ограда, дървен навес и стопанска сграда”  Александър Аврамов Стойчев и ЕТ “АЛБО-АВРАМ СТОЙЧЕВ” – Аврам Асенов Стойчев
№ 21/09.05.2014 г. УПИ ІV-2453-общ.обсл., кв.167 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.428 по кадастрална карта), “Шивашки цех – преустройство на масивен навес и надстрояване – пристройка, преустройство на незавършен строеж и част от кафе аперитив” “ВЕЛСИ” ЕООД, представлявано от Величко Иванов Николов.
№ 22/15.05.2014 г. ПИ с идентификатор 31111.21.137 по кадастрална карта на гр.Златоград “Лека ограда по чл.48, ал.8 от ЗУТ”  1.Атанас Асенов Хаджиев, 2.Рени Димитрова Богоева, 3.Стефан Димитров  Хаджиев, 4.Минка Миткова Хаджиева,
5.Жасмина Христова Камбурова, 6.Валентин Христов  Хаджиев
№ 23/06.06.2014 г. УПИ V-435 и УПИ VІ-436, кв.21, от изграден железен стълб-мачта в общински терен отреден за озеленяване, кв.13, през недвижим имот общинска собственост, представляващ улична регулация от о.т.115 към о.т. 104 до ново БКТП и електромерно табло в УПИ ІІ-Административни услуги, кв.19, през недвижим имот – общинска собственост, представляващ улична регулация между о.т.88 към о.т. 446 до дървен стълб, изграден в улична регулация по ПУП на с.Ерма река “Външно електрозахранване на водовземно съоръжение (сондаж) и сграда към него” ЕВН България Електроразпределение АД, гр.Пловдив, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов  и Костадин Петров Величков
№ 24/13.06.2014 г. УПИ ХІ-238, кв.23 по ПУП на гр. Златоград (ПИ с идентификатор 31111.32.287.1 по кадастрална карта Каменоделска работилница, състоящ се от вътрешно преустройство на част от дърводелска работилница, подпорна стена, огради, монтаж на конзолен колонен кран Асен Митков Георгиев.
№ 25/13.06.2014 г. УПИ ХІІІ-за търговия и производство, кв.7 по ПУП на гр. Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31 525 по кадастрална карта) “Цех за сглобяване на мебели и магазин за промишлени стоки” Александър Митков Ханджиев
№ 26 от 02.07.2014 г. УПИ V-501,502, кв.65 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.374 по кадастрална карта на гр.Златоград)
в поземлен имот:
• ел.проводно отклонение 20 кV в ПИ 11.69, ПИ 11.71, ПИ 11.67 и ПИ 11.70 по кадастрална карта  на гр.Златоград; 
• монтаж на нов ЖР стълб в ПИ с идентификатор 31111.36.51 по КК;
• въздушно-кабелен преход 20kVот нов ЖР стълб до нов БКТП в улична регулация и терен отреден за озеленяване, кв.53;
• монтаж на нов БКТП 1х400 кVА в УПИ ХІV-36.52 за ТП, кв.53 по ПУП на гр.Златоград,
• кабелен електропровод 0,4kV,
Външно електрозахранване на “Сграда за производство на закуски и търговия с хранителни стоки” “ЕВН България Електроразпределение “ ЕАД, гр.Пловдив, 
№ 27 от 09.07.2014 г. УПИ V-135, кв.24 по ПУП на гр. Златоград (ПИ с идентификатор 31111.32.119 по кадастрална карта), “Еднофамилна жилищна сграда и гараж”  Велин Славчев Вунцов
№ 28 от 09.07.2014 г. УПИ ІХ-890, кв.40 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.298 по кадастрална карта) Направа на масивна ограда”  Росица Юриева Петкова
№ 29 от 17.07.2014 г.
УПИ ІІІ-31.485-жил.строителство, кв.22 по ПУП на гр.Златоград “Направа на масивна ограда” и “Пристройка-тераса към съществуваща жилищна сграда” Христо Костадинов Малашев и Валентин Костадинов Малашев.
№ 30 от 17.07.2014 г. УПИ VІ, кв.14 по ПУП на гр. Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.405 по кадастрална карта “Жилищна сграда”  Илиян Симеонов Моллов,
№ 31 от 24.07.2014 г. УПИ ІХ, кв112 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.350 по кадастрална карта)
“Направа на масивна ограда” Стефан Каменов Момчилов, Румен Димитров Димитров, Велин Георгиев Аспарухов, Съби Георгиев Аспарухов и Община Златоград 
№ 32 от 11.08.2014 г. УПИ ІХ, кв.50 по ПУП на с.Старцево Гараж” – допълващо застрояване” Атанас Огнянов Башев
№ 33 от 12.08.2014 г. УПИ ІХ-159, кв.21 по ПУП на с.Старцево ""Пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда и съществуваща едноетажна пристройка. Постройка от допълващо застрояване. Ограда" Емил Петров Кардашев
№ 34 от 11.08.2014 г. ПИ № 003302, местност “Багрилница”, с.Старцево Направа на лека ограда по чл.48, ал.8 от ЗУТ”  Росица Иванова Кисьова (Карамфилова)
№ 35 от 20.08.2014 г. УПИ ХІІІ-99, кв.24  по ПУП на с.Старцево “Навес”  Сийка Асенова Сечкова,
№ 36 от 22.08.2014 г. УПИ ІV-33.38, кв.89 по ПУП на гр.Златоград) “Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда”  Милко Митков Илийков, Емил Митков Илийков и Недялка Асенова Илийкова
№ 37 от 22.08.2014 г. УПИ ХХХ-257, кв.27  по ПУП на с.Старцево “Ограда по регулационни линии” Милен Веселинов Карамфилов и Милена Емилова Карамфилова
№ 38 от 22.08.2014 г.
УПИ І-198, кв.19  по ПУП на с.Старцево “Направа на масивна ограда”  Данчо и Митко Карамфилови
№ 39 от 17.09.2014 г.

УПИ VІ-413-Спортна площадка, кв.35 по ПУП на с.Старцево “Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис на корт”  Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - кмет  
№ 40 от 17.09.2014 г. УПИ ХХІ-Спортна площадка, кв.20 по ПУП на с.Долен, община Златоград, “Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис на корт”- КПИИ  Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - кмет  
№ 41 от 29.09.2014 г. УПИ ІV-281-за търговия и производство, кв.148 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.433.3 по кадастрална карта) "Аптека-смяна на предназначението но помещение за магазин  с пристрояване към съществуваща сграда" "СОЛАР ЕКО ЕНЕРДЖИ" ЕООД с управител Величко Асенов Сидеров
№ 42 от 30.09.2014 г. УПИ ХІІ-Търговия и услуги, кв.46 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.740 по кадастрална карта) "Бистро" ЕТ "ЕЛИ-ЕЛКА АРНАУДОВА", представлявано от Елка Христова Ехленова
№ 43 от 30.09.2014 г. УПИ ХІ-за автобусна спирка, кв.46 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.739 по кадастрална карта) "Чакалня" ЕТ "ЕЛИ-ЕЛКА АРНАУДОВА", представлявано от Елка Христова Ехленова и Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет
№ 44 от 03.10.2014 г. УПИ ІV-5, кв.9 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.535 по кадастрална карта) "Направа на масивна ограда" Румен Асенов Меричев
№ 45 от 03.10.2014 г. УПИ ІІ-2225, кв.158 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.498 по кадастрална карта) "Ограда" Минчо Митков Хаджиев и Роза Недкова Хаджиева
№ 46 от 03.10.2014 г. УПИ ХІІ-36.271, 36.272, кв.60 по ПУП на гр.Златоград "Направа на подпорна стена с височина до два метра" Димитър Илиев Бенковски
№ 47 от 03.10.2014 г. УПИ ХХІХ, кв.29 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.177 по кадастрална карта) "Магазин за нехранителни и пакетирани хранителни стоки" Момчил Златков Кюлевчиев
№ 48 от 03.10.2014 г. от съществуващ трафопост, застроен в поземлен имот с идентификатор 31111.34.870 по кадастрална карта на гр.Златоград, който е идентичен с УПИ I-Хотел и ресторант, кв.131 по ПУП на гр.Златоград, през недвижим имот – общинска собственост поземлен имот с идентификатор 31111.34.877, представляващ улица „Хан Аспарух” от о.т. 524 към  о.т. 514 по ПУП на гр.Златоград, през поземлен имот с идентификатор 31111.34.809 по кадастрална карта на гр.Златоград, представляващ улица „Хан Аспарух” между о.т. 524 към  о.т. 514 по ПУП на гр.Златоград до ново ел.табло през поземлен имот с идентификатор 31111.34.863 по кадастрална карта на гр.Златоград, представляващ улица „Хаджи Димитър” между о.т. 514 към  о.т. 502 по ПУП на гр.Златоград до имотната граница на поземлен имот с идентификатор 31111.34.780 по кадастрална карта на гр.Златоград, идентичен с УПИ ХХ-34.780, кв.127 по ПУП на гр.Златоград “Външно електрозахранване на жилищна сграда”  ЕВН България Електроразпределение ЕАД, гр.Пловдив, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов  и Костадин Петров Величков
№ 49 от 27.10.2014 г. УПИ ХІІІ-2107, кв.31 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.290 по кадастрална карта "Уширение и реконструкция на тераса (пристрояване (" и "Ограда" Севдалин Здравков Арваудов
№ 50 от 27.10.2014 г. УПИ ХІ-1929,1930, кв.7 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.82 по кадастрална карта) "Ограда" Желязко Митков Меричев и Община Златоград, представлявана от Мирослав Митков Янчев - Кмет
№ 51 от 29.10.2014 г. УПИ ІV-1343-Търговска банка и ДСК, кв.133 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.386.1 по кадастрална карта) "Вътрешно преустройство с промяна на предназначението за жилищне нужди на втори етаж /кота +4,30/ на сграда 1" "БУЛТЕКС" ЕООД, гр.Златоград
№ 52 от 18.11.2014 г. УПИ ХХІХ-31.493, кв.8 по ПУП на гр.Златоград "Външно стълбище към жилищна сграда" и "Ограда" Мирослав Манушев Муслев
№ 53 от 20.11.2014 г. Стълбове, част от въздушна мрежа ниско напрежение, с.Долен "Въздушна кабелна разпределителна мрежа за разпространение на цифрова телевизия и интернет" "СКАТ ТВ" ООД, представлявано от Валери Симеонов, "ЕВН България Електроразпределение" АД, гр.Пловдив
№ 54 от 02.12.214 г. УПИ VІ-Жил.блок, см.84А по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.348 по кадастрална карта) "Смяна на предназначението на офис в жилище" Стойчо Сашев Планински
№ 55 от 10.12.2014 г. УПИ VІ-36.108, кв.63 по ПУП на гр.Златоград "Лятна кухня и ателие" Бисер Райчев Николов
№ 56 от 29.12.2014 г. ПИ с идентификатор 31111.31.237 по кадастрална карта на гр.Златоград "Преустройство в работилница за баланс и регулиране на гуми, автоработилница и работилница за мебели" Антон Денчев Ясенов
№ 57 от 29.12.2014 г. УПИ І-272, кв.33 по ПУП на с.Старцево "Гараж - допълващо застрояване" Зорка Жечева Топчиева, Захари Жечев Ефтимов, Митко Жечев Ефтимов
№ 58 от 29.12.2014 г. УПИ ІІ-274, кв.33 по ПУП на с.Старцево "Гараж - допълващо застрояване" Къдрин Зарков Агушев, Златка Заркова Агушева-Иванова
№ 59 от 29.12 2014 г. УПИ ХV-608, кв.30 по ПУП на с.Старцево "Ограда по регулационни линии" Емил Митков Бодуров, Станислав Петров Бодуров и Евелина Петрова Бодурова
№ 60 от 29.12.2014 г. УПИ ХVІ-52, кв.8 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.591 по кадастрална карта) "Подпорна стена по югоизточна регулационна линия" Веселин Дойчинов Михайлов
№ 61 от 30.12.2014 г. УПИ VІІІ-1960, кв.10 по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.31.117 по кадастрална карта) "Пристройка към жилищна сграда, гараж, работилница и тераса" Диньо Захариев Даскалов
‹ Назад
Дейности
Бюджет и финанси Местни данъци и такси Устройство на територията Общинска собственост Проекти и програми Екология
Предстоящи събития