A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 21, АЛ. 6 ОТ ЗОП:

Обществена поръчка с предмет „Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа (благоустрояване на улици) и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища (изпълнение на асфалтови кърпежи) в община Златоград” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Благоустрояване на улична мрежа на Община Златоград”; Обособена позиция 2: „Благоустрояване улица-тупик в кв.13, южно от УПИ ХVІІ-1659, гр. Златоград”; Обособена позиция 3: „Изпълнение на асфалтови кърпежи на улици в гр. Златоград”; Обособена позиция 4: „Изпълнение на СРР на Общински път /Цацаровци - Златоград/-с. Ерма река - мах. Марзян; Обособена позиция 5: „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино); Обособена позиция 6: „Изпълнение на СРР на Общински път /Мадан - Цацаровци/ - махала Равно бърце- рехабилитация и реконструкция , L= 2 139м”; Обособена позиция 7: „Изпълнение на СРР на Общински път гр. Златоград - с. Аламовци”; Обособена позиция 8: „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Пресека/ - Граница общ. (Кирково - Златоград) - с. Долен»; Обособена позиция 9: „Изпълнение на СРР наОбщински път с. Долен – Станкова махала- махала Дуганица; Обособена позиция 10: „Изпълнение на СРР на Общински път /Неделино - Старцево/ -с. Пресока; Обособена позиция 11: „Изпълнение на СРР на Общински път Горски извор – Граница общ. (Кирково - Златоград) - с. Кушла”; Обособена позиция 12: „Изпълнение на СРР на "Път Златоград- Заставата (връх Костадин)-км 0+000 до км 3+934.93”
17 Април 2018


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития