A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщения по заявление от Хайрие Халваджиевапонеделник, 28 Май 2018  92

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Хайрие А. Халваджиева е издадена Заповед № 169 от 25.05.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.35.113 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в улична регулация – нереализирана, отредена по допълнителна Заповед № РД-1400/05.10.1987 г. и в УПИ І-озеленяване, кв.73А.

Искането е за урегулиране на ПИ с идентификатор 31111.35.113 по Кадастрална карта на гр.Златоград за жилищно застрояване (собственост на Хайрие А. Халваджиева, съгласно Решение № 558 от 12.07.1995 г. на Смолянски окръжен съд и Договор за замяна на недвижими имоти № 224 от 05.09.2002 г.), с което се премахва предвидената, но не реализирана, улична регулация между о.т. 1084 и о.т.1086, кв. 48 и кв.73А по ПУП на гр.Златоград и регулационните линии  на новообразуваното УПИ минат по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.35.113 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития