A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна в кв.46 по Плана на с. Доленпонеделник, 13 Ноември 2023  217

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 102/13.11.2023 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план-План регулация (ПУП - ПР) в обхват на: УПИ XVIII-371; УПИ II-371, 370, кв.46; част от терен, отреден за озеленяване, находящ се югозападно от УПИ XVIII-371 и част от уличната регулация в участък между о.т.312 и о.т.310 по ПУП на с.Долен, което изменение предвижда:

  • В южна посока: в УПИ XVIII-371, кв.46 по ПУП на с.Долен се включат 86м2 общински имот пл.№ 434 /отреден  по сега действащия ПУП-за зеленина /нереализирана/ и предаваща се част към парцела- неуредена/ ;
  • В източна посока- източната регулационна граница да мине по имотната граница на имот пл.№ 371;
  • В северна посока- северната границата се промени по реализираната на място улица, като: от УПИ XVIII-371, кв.46 по ПУП на с.Долен се изключат 2 общински терен – предаваща се част /неуредена/ и се включат към улична регулация- тротоар; от имот пл.№ 371 се предадат към улична регулация – 12м2 (реализирани бетонови стълби, подход към жилищната сграда в УПИ II- 370,371, кв.46 по ПУП на с.Долен),

 като във връзка с горното се предлага:

  1. Общински терен с площ 86м2, представляващ имот пл.№ 434 (част с площ 62м2, отреден за зеленина и част с площ 24м2, участващ като предаваща се част към УПИ XVIII-371, кв.46 по ПУП на с.Долен), с цена определена от лицензиран оценител в размер на  860,00 лв. без ДДС, да се замени  с
  2. Частен имот с площ 12м2, представляващ част от пл.№ 371, за който е отреден  УПИ XVIII-371, кв.46 по ПУП на с.Долен,  която част да се предаде към улична регулация – реализирана (стълби, подход към жилищната сграда в УПИ II- 370,371, кв.46 по ПУП на с.Долен) с цена определена от лицензиран оценител в размер на  120,00 лв. без ДДС.

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития