A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна в кв.22 по ПУП на гр. Златоградчетвъртък, 06 Февруари 2020  56

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 15/06.02.2020 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) УПИ VI-117, УПИ V-1336, 1337, кв.22 по ПУП на гр.Златоград и улична регулация по ПУП на гр.Златоград, с цел изключване на частта, попадаща в улична регулация, от ПИ 31111.31.246 по Кадастрална карта на гр.Златоград и промяна на регулационните линии на УПИ VI-117, кв.22 по ПУП на гр.Златоград, предлага:

Общински терен с обща площ 28 м2, представляващи 4 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 31111.31.589 по Кадастрална карта на гр.Златоград и 24 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 31111.31.247 по Кадастрална карта на гр.Златоград, предвидени за включване към УПИ VI-117, кв.22, съгласно изготвено предложение за промяна на ПУП в гр.Златоград и цена определена от лицензиран оценител в размер на  760,00 лв. без ДДС, да се замени с

Частен имот с площ 21 м2, представляващ поземлен имот с идентификатор 31111.31.246 по Кадастрална карта на гр. Златоград, попадащ в улична регулация на ул. „Стефан Стамболов” гр. Златоград, с цена определена от лицензиран оценител в размер на  570,00 лв. без ДДС.

 

ДИРЕКЦИЯ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГР.ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития