A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна в кв.19 в гр. Златоградпетък, 07 Юли 2023  97

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 61/07.07.2023 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) УПИ ХVІ, кв.19 по ПУП на гр. Златоград и улична регулация по ПУП на гр. Златоград, с цел изключване на частта от имота, ПИ 31111.31.689 по Кадастрална карта на гр. Златоград, попадаща в улична регулация, и промяна на регулационните линии на УПИ ХVІ, кв.19 по ПУП на гр. Златоград, предлага:

Общински терен с площ 14 м2, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.31.397 по Кадастрална карта на гр. Златоград, участващ в образуването на УПИ ХVІ, кв.19 по ПУП на гр. Златоград, с цена определена от лицензиран оценител в размер на  315,00 лв. без ДДС, да се замени с

Частен имот с площ 6 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.31.689 по Кадастрална карта на гр. Златоград, попадащ в трасето на улица „Албена“ в гр.Златоград, с цена определена от лицензиран оценител в размер на  135,00 лв. без ДДС.

 

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития