A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна в кв.164 в гр. Златоградвторник, 29 Ноември 2022  176

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 88/28.11.2022 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV, V, VІ и VІІ, кв. 164 по ПУП на гр. Златоград, кв. „Тракия“, Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.35.639, ПИ с идентификатор 31111.35.640, ПИ с идентификатор 31111.35.636, ПИ с идентификатор 31111.35.637, ПИ с идентификатор 31111.35.681, ПИ с идентификатор 31111.35.671, ПИ с идентификатор 31111.35.588, части от ПИ с идентификатор 31111.35.675 и ПИ с идентификатор 31111.35.672 по Кадастрална карта на гр. Златоград, с цел осигуряване на достъп до улична регулация (тупик)  на УПИ ІV, кв. 164 по ПУП на гр. Златоград и промяна на регулационните линии на УПИ, предлага:

Общински терен с обща площ 205 м2, от които: 49 кв.м. са от поземлен имот с идентификатор 31111.35.681 по Кадастрална карта на гр. Златоград, участващ в образуването на УПИ VІ, кв.164 по ПУП на гр. Златоград; 106 кв.м. са от поземлен имот с идентификатор 31111.35.636 по Кадастрална карта на гр. Златоград, участващ в образуването на УПИ VІ, кв.164 по ПУП на гр. Златоград; 50 кв.м. са от поземлен имот с идентификатор 31111.35.637 по Кадастрална карта на гр. Златоград, участващ в образуването на УПИ VІ, кв.164 по ПУП на гр. Златоград, предвиден за включване в УПИ V, кв. 164 по ПУП на гр. Златоград, на цена, определена от лицензиран оценител, в размер на  4 435,00 лв. без ДДС, да се замени с

Частен имот с площ 96 кв.м., представляваща част от поземлен имот с идентификатор 31111.35.640 по Кадастрална карта на гр. Златоград, за който е отреден УПИ V, кв. 164 по ПУП на гр. Златоград, предвиден за образуване на улична регулация-тупик, обслужваща УПИ ІV, кв. 164 по ПУП на гр. Златоград, на цена, определена от лицензиран оценител, в размер на  2 078,00 лв. без ДДС.

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития