A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна на недвижими имоти в кв.8 по плана на гр. Златоградпонеделник, 21 Май 2018  21

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 53/21.05.2018 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) III-31.427, 31.494, 31.619, УПИ IV-31, кв. 8 и улична регулация по ПУП на гр.Златоград, с цел разделяне на УПИ III-31.427, 31.494, 31.619 и обособяване на нови  урегулирани поземлени имоти, предлага: 

общински теренс обща площ 32 м2, от които 21 кв.м. са от поземлен имот с идентификатор 31111.31.501 по Кадастрална карта на гр.Златоград и 11 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 31111.31.494 по Кадастрална карта на гр.Златоград, участващи в образуването на нов УПИ XXIX, кв. 8 ПУП на гр.Златоград и цена, определена от лицензиран оценител, в размер на  712,00 лв. без ДДС, да се замени със

земя с площ 9 м2, отредена за улична регулация по действащия ПУП на гр.Златоград, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 31111.31.619 по Кадастрална карта на гр.Златоград, попадаща в трасето на ул. „Клокотница” и цена, определена от лицензиран оценител, в размер на 203,00 лв. без ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития