A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна на недвижими имоти в кв.43 по плана на гр. Златоградпонеделник, 21 Май 2018  25

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 52/21.05.2018 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) XIII-585 и УПИ XIV-1686 кв.43 и улична регулация по ПУП на гр.Златоград, с цел промяна на дворищна регулационна линия, която се измества по граница на ползване, предлага: 

общински теренс площ 32 м2, представляващи 32/419 ид.ч., участващи в образуването на поземлен имот с идентификатор 31111.35.49 по Кадастрална карта на гр.Златоград, от които 24 кв.м., попадат в УПИ XIV-1686, кв.43 по действащия ПУП на гр.Златоград и 8 кв.м. са в улична регулация на ул. „Велико Търново” в гр.Златоград, по действащия регулационен план на гр.Златоград и цена, определена от лицензиран оценител в размер на  712,00 лв. без ДДС, да се замени със

земя с площ 4 м2, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 31111.35.50 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който по действащия регулационен план на гр.Златоград попада в УПИ XIII-585, кв.43 по ПУП на гр.Златоград и цена, определена от лицензиран оценител в размер на 90,00 лв. без ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития