A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна на недвижими имоти в кв. 156 и кв. 157 по плана на гр. Златоградчетвъртък, 15 Февруари 2018  28

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 19/15.02.2018 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) II, УПИ III, УПИ IV, кв. 157 и УПИ I, УПИ II, кв.156 и улична регулация по ПУП на гр.Златоград, с цел обособяване на нови  урегулирани поземлени имоти, предлага: 

общински теренс обща площ 179 м2, в т.ч.:

  • 33 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 31.663 по Кадастрална карта на гр.Златоград,
  • 27 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 31.218 по Кадастрална карта на гр.Златоград и
  • 46 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 31.665 по Кадастрална карта на гр.Златоград,

участващи в образуването на нов УПИ IV, кв. 157 и

  • земя с площ 73 кв.м., представляваща част от поземлен имот с идентификатор 31.633 по Кадастрална карта на гр.Златоград,

участваща в образуването на нов УПИ V, кв. 156 по ПУП на гр.Златоград,

и цена определена от лицензиран оценител в размер на  3 420,00 лв. без ДДС, да се замени със

земя с площ 131 м2, отредена за улична регулация по ПУП на гр.Златоград, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 31111.31.199 по Кадастрална карта на гр.Златоград, попадаща в трасето на ул. „Рупите”, и цената определена от лицензиран оценител в размер на 2 505,00 лв. без ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития