A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна на имоти в кв.46 по плана на гр. Златоградвторник, 31 Май 2022  37

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 42/31.05.2022 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) УПИ VIІ-35.32 за обществено обслужване, УПИ Х за парк, кв.46 по ПУП на гр.Златоград и улична регулация по ПУП на гр.Златоград, с цел изключване на частта от имота, ПИ 31111.35.32 по Кадастрална карта на гр.Златоград, попадаща в улична регулация, и промяна на регулационните линии на УПИ VIІ-35.32 за обществено обслужване, кв.46 по ПУП на гр.Златоград, предлага:

Общински терен с площ 72 м2, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.35.727 по Кадастрална карта на гр.Златоград, отреден за УПИ Х-за Парк, кв.46 по ПУП на гр.Златоград, предвиден за включване към УПИ ­VІІ-35.32, кв. 46 по ПУП на гр.Златоград с цена определена от лицензиран оценител в размер на  7 200 лв. без ДДС, да се замени с

Частен имот с площ 45 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.35.32 по Кадастрална карта на гр.Златоград, попадащ в трасето на улица „Пейо Яворов в гр.Златоград, с цена определена от лицензиран оценител в размер на  4 500 лв. без ДДС.

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития