A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна на имоти на ул. „Ангел Киряков” в гр. Златоградпетък, 28 Декември 2018  108

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 172/28.12.2018 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) XII-1123, 1124, кв.121 и улична регулация по ПУП на гр.Златоград, с цел промяна на регулационните линии, които се изместват по имотна граница на ПИ 31111.34.754 по Кадастрална карта на гр.Златоград и осигуряване на плавна улична регулационна линия на улица „Ангел Киряков в гр.Златоград, предлага: 

Общински терен с площ 3 м2, попадащ в трасето на ул. „Ангел Киряков” в гр.Златоград, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.855 по Кадастрална карта на гр.Златоград, улична регулация по действащия регулационен план на гр.Златоград,  предвиден за включване в УПИ XII-34.754, 34.753, кв.121 по ПУП на гр.Златоград и цена определена от лицензиран оценител в размер на  72,00 лв. без ДДС, да се замени с

Частен имот с площ 3 м2, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.754 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който по действащия регулационен план на гр.Златоград попада в улична регулация, предвиден за включване в улична регулация на ул. „Ангел Киряков” в гр.Златоград, с цена определена от лицензиран оценител в размер на  72,00 лв. без ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития