A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна на имоти на ул. „Ангел Киряков” и ул. „Беловидово” в гр. Златоградсряда, 24 Юли 2019  115

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 81/24.07.2019 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) XII-1123, 1124 кв.121 и улична регулация по ПУП на гр.Златоград, с цел промяна на регулационните линии, които се изместват по имотна граница на ПИ 31111.34.754 и ПИ 31111.34.753 по Кадастрална карта на гр.Златоград и осигуряване на улична регулационна линия на улица „Беловидово” и улица „Ангел Киряков в гр.Златоград, с определен радиус при кръстовището, предлага: 

Общински терен с обща площ 9 кв.м., от които:

Земя с площ 6 м2, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.855 по Кадастрална карта на гр.Златоград, попадаща в улична регулация по действащия регулационен план на гр.Златоград, ул. „Ангел Киряков” в гр.Златоград и 

Земя с площ 3 м2, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.837 по Кадастрална карта на гр.Златоград, попадаща в улична регулация по действащия регулационен план на гр.Златоград, ул. „Беловидово” в гр.Златоград,  предвидени за включване в УПИ XII, кв.121 по ПУП на гр.Златоград и цена определена от лицензиран оценител в размер на  244,00 лв без ДДС, да се замени с

Частен имот с обща площ 9 кв.м., от които:

Земя с площ 3 м2, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.754 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който по действащия регулационен план на гр.Златоград попада в улична регулация, предвидена за включване в улична регулация на ул. „Ангел Киряков” в гр.Златоград и

Земя с площ 6 м2, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.753 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който по действащия регулационен план на гр.Златоград попада в улична регулация по действащия регулационен план на гр.Златоград, предвидена за включване в улична регулация на ул. „Беловидово” в гр.Златоград, с цена определена от лицензиран оценител в размер на  244,00 лв. без ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития