A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за “Външно водоснабдяване” и “Външно ел. захранване” за обект “Млечна еко ферма за овце”сряда, 04 Октомври 2017  86

Община Златоград, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на “Външно водоснабдяване” и “Външно ел. захранване”  за обект: “Млечна еко ферма за овце” в ПИ с идентификатор 31111.27.118 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

Трасето на водопроводното отклонение и подземния електропровод е с дължина 1298,7 метра и е предвидено да премине през следните имоти: ПИ с идентификатор 31111.26.1, полски път; ПИ с идентификатор 31111.26.22, частна собственост-ливада; ПИ с идентификатор 31111.26.154, частна собственост-ливада; ПИ с идентификатор 31111.27.5, полски път; ПИ с идентификатор 31111.27.64, общинска собственост-водостопански, хидромелиор. съоръжения; ПИ с идентификатор 31111.27.65, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ-пасища, мери; ПИ с идентификатор 31111.27.116, общинска собственост–ливада до границата на ПИ с идентификатор 31111.27.118, частна собственост.

Проектът е изложен в общината,  ет.VІ, стая № 1.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до Общинска администрация Златоград.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник” брой 79 от 03.10.2017 г. ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития