A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за “Външно ел.захранване на сондажна помпа”сряда, 04 Октомври 2017  88

Община Златоград, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на “Външно ел.захранване на сондажна помпа” в ПИ с идентификатор 31111.3.137 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

Трасето на ел.провода е с дължина 236,85 метра и е предвидено да премине през следните имоти: ПИ с идентификатор 31111.4.67, за електроенергийното производство; ПИ с идентификатор 31111.4.1, за местен път-публична общинска собственост; ПИ с идентификатор 31111.4.3, пасище, мера-публична общинска собственост; ПИ с идентификатор 31111.3.138, пасище, мера-публична общинска собственост; ПИ с идентификатор 31111.3.137, друг вид трайно насаждение-частна собственост, имот който ще бъде захранен с ел.енергия.

Проектът е изложен в общината,  ет.VІ, стая № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до Общинска администрация Златоград.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник” брой 79 от 03.10.2017 г. ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития