A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за одобрен ПУП –ПП за м. „Чаушева поляна” и м. „Чеирът” по КК на с. Старцевопетък, 08 Ноември 2019  58

Община Златоград, обявява, че с Решение № Ж 1064 от 25.09.2019 г. на Общински съвет Златоград е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за  елементи на техническата инфраструктура - трасе на външно кабелно ел. захранване за ПИ с идентификатор 69105.3.66 по Кадастрална карта (КК) на с.Старцево, местност „Чаушева поляна” и Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69105.3.64 по Кадастрална карта на с.Старцево, местност „Чеирът”.

Трасето преминава през следните имоти:

1.ПИ с идентификатор 69105.3.69, местност „Поляната” по КК на с.Старцево – вид територия - земеделска, начин на трайно ползване (НТП) - за селскостопански, горски, ведомствен път с площ 36 м2 – Общинска публична собственост.

2.ПИ с идентификатор 69105.3.403 по КК на с.Старцево – вид територия  -  земеделска, НТП - за селскостопански, ведомствен път, с площ 869 м2 - общинска публична собственост.

3.ПИ с идентификатор 69105.3.401 по КК на с.Старцево – вид територия - територия на транспорта, НТП - за местен път с площ от 12 185м2, общинска публична собственост.

4.ПИ с идентификатор 69105.1.299 по КК на с.Старцево – вид територия - земеделска, НТП - селскостопански, горски, ведомствен път с площ от 11 023 м2, общинска публична собственост.

Проектът е изложен в общината,  ет.VІ, стая № 1.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до Общинска администрация Златоград.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник”, брой 88 от 08.11.2019 г. ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития