A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за имоти в м. Чеирът и м. Чаушева поляна по Кадастрална карта на с. Старцевосряда, 31 Юли 2019  60

Община Златоград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за „Външно електрозахранване“ за обекти: „Семеен хотел с ресторант“ в УПИ – „За курортни дейности“, по ПУП на с. Старцево, община Златоград, отговарящ на ПИ с идентификатор 69105.3.64, местност Чеирът, по Кадастралната карта на с. Старцево, и „Жилищна сграда“ в УПИ І-3066 – „Жилищно застрояване“, по ПУП на с. Старцево, отговарящ на ПИ с идентификатор 69105.3.66 по Кадастралната карта на с. Старцево, местност „Чаушева поляна”. Трасето на ел. провода е с площ 1,208 дка и е предвидено да се прокара през следните имоти: 1. ПИ с идентификатор 69105.3.69, местност Поляната, по КК на с. Старцево – вид територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с площ 0,011 дка – общинска публична собственост. 2. ПИ с идентификатор 69105.3.403 по КК на с. Старцево – вид територия „Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с площ 0,291 дка – общинска публична собственост. 3. ПИ с идентификатор 69105.3.401 по КК на с. Старцево – вид територия „Територия на транспорта“, НТП „За местен път“, с площ 0,278 дка, общинска публична собственост. 4. ПИ с идентификатор 69105.1.299 по КК на с. Старцево – вид територия „Земеделска“, НТП „Селскостопански, горски, ведомствен път“, с площ 0,628 дка, общинска публична собственост.

Проектът може да се разгледа в Общинска администрация Златоград,  ет.VІ, стая № 1.

            На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението в държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до Общинска администрация Златоград.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник” бр.59 от 26.07.2019 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития