A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за допълване и поправка на Кадастралния план на с. Ерма рекапетък, 17 Май 2024  67

ДО

1. Наследници на Къдра Ат. Пехливанова:
1.1. Магдалена Ас.Севриева;
1.2. Славчо Ас. Пехливанов;
1.3. Андрей Ас. Пехливанов

2. Наследници на Симеон Ат. Ликов:
2.1. Йордан С. Ликов;
2.2. Емилия С. Ликова

3. Наследници на Ана Ат. Василева:
3.1.  Александър М.Василев

СЪОБЩЕНИЕ 31

гр. Златоград, 22.02.2024 г.

 

Община Златоград, област Смолян обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 67/21.02.2024г. на Кмета на Община Златоград е одобрeно допълване и поправка на действащия Кадастрален план на с.Ерма река, с границите и нов номер на имот 451, кв.4 и кв.2 по плана на с.Ерма река,с площ 1845м2, възстановен по реда на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ с Решение № 110В/2 от 27.10.2023г. на Общинска служба „Земеделие“-Златоград на наследници на Атанас Асенов Ликов.

Преписката по издадената заповед е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общинска администрация Златоград, ет.6, ст.№ 5.

На основание АПК заинтересованите лица могат да обжалват заповедта в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщението пред Административен съд Смолян.                                                   

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР.ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития