A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение по заявление от Сенко Алдинов Мостабашов и Ясен Алдинов Мостабашоввторник, 24 Април 2018  24

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Сенко Алдинов Мостабашов и Ясен Алдинов Мостабашов е издадена Заповед № 135 от 23.04.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХVІІ-2040, кв.106 по ПУП на г.Златоград .

Искането е за промяна на южната, западната и северната регулационни линии на УПИ ХVІІ-2040, кв.106 по ПУП на гр.Златоград, като те минат по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.34.392 по Кадастрална карта на гр.Златоград. Източната регулационна линия се запазва. Образува се нов УПИ ХVІІ-2040,392-за склад и търговия, кв.106 по ПУП на гр.Златоград, в който се включват ПИ с идентификатор 31111.34.392 (собственост на Сенко Алдинов Мостабашов и Ясен Алдинов Мостабашов) и ПИ с проектен идентификатор 31111.34.293 (Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот № 68/16.04.2018 г.).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград,  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития