A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение по заявление от Методи Керминоввторник, 24 Април 2018  61

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Методи Керминов е издадена Заповед № 132 от 23.04.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХVІ-48 и УПИ ХV-47, кв.6 по ПУП на с.Старцево, Община Златоград.

Искането е за промяна на дворищната регулационна линия между УПИ ХV-47 и УПИ ХVІ-48, кв.6 по ПУП на с.Старцево, като тя мине по граница на ползване.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград,  ет.6, стая № 1.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития