A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение по заявление от ЕТ „Божидар Павлов”понеделник, 24 Юли 2017  23

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от ЕТ “Божидар Павлов” гр.Златоград е издадена Заповед № 200 от 19.07.2017г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-1802, кв.75 по ПУП на гр.Златоград, отреден на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.35.90 и част от ПИ 31111.35.705 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП–ПР се предвижда от УПИ ХІ-1802, кв.75 по ПУП на гр.Златоград да се образуват две УПИ-та:

  • УПИ ХІІІ-за жилищни нужди за сграда № 1 (жилищен блок), отреден на част от ПИ с идентификатор 31111.35.90 по Кадастрална карта на гр.Златоград, с площ 463 м2, на Община Златоград, съгласно дял първи от Предварителен договор за доброволна делба на недвижим имот № 105/04.07.2017 г.
  • ПИ ХІV-за обществено обслужване за сграда № 2, отреден на част от ПИ с идентификатор 31111.35.90 по Кадастрална карта на гр.Златоград, с площ 153 м2, на ЕТ “Божидар Павлов”, съгласно дял втори от Предварителен договор за доброволна делба на недвижим имот № 105/04.07.2017 г.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития