A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение по Заявление от Емил Иван и Захаронка Джамбазови, Красимир и Анета Гюнелиеви и Албена Кискиновапетък, 27 Септември 2019  45

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Eмил Джамбазов, Иван Джамбазов, Захаринка Джамбазова, Красимир Гюнелиев, Анета Гюнелиева, Албена Кискинова  е издадена Заповед № 364 от 26.09.2019 г. на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ІV-2093, кв. 99 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.93 по Кадастрална карта на гр.Златоград; УПИ ІІІ-1632, кв.99 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.91 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ V-1630, кв.99 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.95 по Кадастрална карта на гр.Златоград)

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда да се променят североизточната и югозападната регулационни линии на УПИ ІV-2093, кв.99 по ПУП на гр.Златоград, като те минат по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.34.93 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград,  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития