A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение по заявление от Антон Цанков Мушковвторник, 24 Април 2018  54

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Антон Цанков Мушков е издадена Заповед № 134 от 23.04.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на ПИ с идентификатор 31111.31.201 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в УПИ VІІІ (собственост на Антон Цанков Мушков, съгласно договор за продажба на държавен недвижим имот от 08.10.1999 г.), УПИ ІХ-Озеленяване и ТП и УПИ Х, кв.151.

Искането е за промяна на:

Южната регулационна линия на УПИ VІІІ, кв.151, като се включи частта от ПИ с идентификатор 31111.31.201 по Кадастрална карта на гр.Златоград, участваща в УПИ ІХ-Озеленяване и ТП, кв.151 по ПУП на гр.Златоград с площ 345 м2 – за закупуване (Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот № 63 от 03.04.2018г.).

Северната регулационна линия на УПИ VІІІ, кв.151 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотна граница, деляща ПИ с идентификатор 31111.31.201 и ПИ с идентификатор 31111.31.202 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград,  ет.6, стая № 1.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития