A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение по решение за поземлен имот в местност „Синя падина” по КК на гр. Златоградпетък, 27 Септември 2019  52

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

С решение № Ж 1044 от 29.08.2019 г. на Общински съвет Златоград е:

1.Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за Поземлен имот с идентификатор 31111.27.182, местност “Синя падина”, по Кадастрална карта на гр.Златоград, с цел смяна предназначението на земята и урегулиране на имота за жилищно или смесено строителство.

2.Одобрено задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ по чл.125 от ЗУТ, съставено от Възложителя.

Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития