A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение до Захаринка Белева и Дафинка Хаджиевасряда, 22 Юни 2022  139

ДО

Захаринка К.Белева – наследник на  Сабин А. Севриев / Съби А. Севриев/ ;

Дафинка М.Хаджиева – наследник на  Сабин А. Севриев / Съби А. Севриев/ ;

 

СЪОБЩЕНИЕ №  41/ 31.05.2022г.

Гр.Златоград,

Дирекция „Устройство на територия“ при Общинска администрация Златоград,  област Смолян, на основание чл.13а, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ обявява на заинтересованите лица, че комисията по чл. 13а, ал.5 от  ППЗСПЗЗ, с  Протокол № 1/2022 от 23.05.2022г. е  разгледала и приела помощен кадастрален план /ПКП/ за имот – нива в местността „Лъчката”, описан в Решение № 53В/2 от 06.11.2009 г. на ОС»Земеделие»-Златоград, с признато право на собственост на наследници на Съби А. Севриев /Сабин А. Севриев/, за който имот се иска издаване на скица и удостоверение по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ.

ПКП е внесен в Общинска администрация Златоград със заявление вх.№ 94-00-1136/04.05.2022г. от Идрис Ю. Сариев, наследник на Сабин А. Севриев.

Имотът, отразен в Помощен кадастрален план - имот в местността  „Лъчката” е с обща площ 1360м2 и попада по сега действащия план на с.Ерма река в обхват на терен, отреден за зеленина и находящ се между УПИ VII и  УПИ VIII в кв.21 по ПУП на с.Ерма река.

ПКП съдържа и геодезическо заснемане, с отразен подход за УПИ VIII в кв.21 по ПУП на с.Ерма река.

На основание чл.13а, ал.7 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от съобщаването по ал.6, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по ПКП и придружаващата го документация до Кмета на Община Златоград.

Преписката по обявения помощен кадастрален план /ПКП/  е на разположение в дирекция „Устройство на територията”, Общинска администрация, гр.Златоград, ул.”Ст.Стамболов” № 1, ет.6, стая № 5

                                                                                     

Дирекция „Устройство на територията”

Общинска администрация

Гр.Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития