A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от „ЗлАрти-Ми Рокси 77” ЕООД и Айля Шаибсряда, 03 Юли 2019  49

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

С решение № Ж 978 от 20.06.2019 г. на Общински съвет Златоград е:

1.Разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на външно кабелно Ел.захранване за ПИ с идентификатор 69105.3.66 по Кадастрална карта на с.Старцево, местност “Чаушева поляна” и ПИ с идентификатор 69105.3.64 по Кадастрална карта на с.Старцево, местност “Чеирът”.

2.Одобрено задание за изработване по Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно ел.захранване на ПИ с идентификатор 69105.3.66 по Кадастрална карта на с.Старцево, местност “Чаушева поляна” и ПИ с идентификатор 69105.3.64 по Кадастрална карта на с.Старцево, местност “Чеирът”.

Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития