A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Жечка Бадатлиева и Здравко Благоевпонеделник, 30 Март 2020  58

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Жечка Бадатлиева и Здравко Благоев е издадена Заповед № 92 от 19.03.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ІІ-5, УПИ ІІІ-6, УПИ ІV-Озеленяване (нереализирано), кв.1 и улична регулация от о.т. 3 до о.т.5 по ПУП на с.Долен.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда:

 За УПИ ІІ-5, кв.1 да се промени източната регулационна линия, като тя мине по зелено означената линия в предложението за изменение, очертаваща реализираната  на место граница.

За част от УПИ ІІ-5, част от УПИ ІІІ-6, кв.1 и част от улична регулация да се образува УПИ Х, кв.1.

За част от УПИ ІІІ-6, част от УПИ ІV-Зеленина, кв.1 и част от улична регулация да се образува УПИ ХІ, кв.1.

Част от УПИ ІІІ-6 да премине към УПИ ІV-Озеленяване, кв.1.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития