A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Юрий и Захари Златановисряда, 04 Декември 2019  157

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Юрий Златанов и Захари Златанов, чрез пълномощника им Станимир Кърлев е издадена Заповед № 443 от 27.11.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ V-276, 278, УПИ VІ-278, кв.33 и част от улична регулация по ПУП на с.Старцево.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда:

1.Регулационните линии на УПИ VІ-278, кв.33 по ПУП на с.Старцево да се променят по реализирана на място ограда и към него да се присъедини общинска земя с обща площ 19,37 м2, от които 13.37 м2 са от улична регулация и 6 м2  са от имот без кадастрален номер, участващи в образуването на УПИ V-276, 278, кв.33 (Предварителен договор за  покупко-продажба на недвижим имот № 219/28.10.2019 г.).

2.От имот 278, участващ в образуването на УПИ V-276, 278, кв.33 да се прибавят 29 м2 към УПИ VІ-278, кв.33 (Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.15, ал3 от ЗУТ с рег.№ 778 от 27.09.2018 г.)

3.От имот 277, участващ в образуването на УПИ V-276, 278, кв.33 да се прибавят 5 м2 към УПИ VІ-278, кв.33 (Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.15, ал.3 от ЗУТ с рег.№ 777 от 27.09.2018 г.).

УПИ V-276, 278, кв.33 по ПУП на с.Старцево е с площ 719 м2.

УПИ VІ-278, кв.33 по ПУП на с.Старцево е с площ 599 м2.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития