A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Владимир Шоповсряда, 04 Октомври 2017  79

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Владимир Шопов, Марийка Шопова и Димитър Шопов е издадена Заповед № 296 от 02.10.2017г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ Х-787, кв.76 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.33.404 по Кадастрална карта на гр.Златоград; част от УПИ ХVІ-Комплексно застрояване, кв.76 по ПУП на гр.Златоград (част от ПИ с идентификатор 31111.33.450 по Кадастрална карта).

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда за УПИ Х-787, кв.76 (собственост на Марийка Шопова, Владимир Шопов и Димитър Шопов, съгласно Договор за продажба на държавен недвижим имот) по ПУП на гр.Златоград да се промени североизточната регулационна линия, като се включи част от ПИ с идентификатор 31111.33.450 с площ 215 м2 – общинска собственост, съгласно предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот № 134/12.09.2017г.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития