A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Велин Пеев, Евгения Вунцова и Магдалена Арабова – Смайладскасряда, 04 Декември 2019  44

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Велин Пеев – собственик на ЕТ “МЕТАЛИК 93 – ВЕЛИН ПЕЕВ”; Евгения Вунцова и Магдалена Арабова-Смайладска е издадена Заповед № 444 от 27.11.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ V-32.255, кв.23; УПИ ІІІ-За търг.дейност, кв.23 по ПУП на гр.Златоград; сграда за търговия с идентификатор 31111.32.227.3, построена в ПИ с идентификатор 31111.32.227 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който имот участва в отреждането на УПИ ІІ-Комплексно застрояване; улична регулация.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда:

1.За УПИ ІІІ-За търг.дейност, кв.23 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.32.265 по Кадастрална карта на гр.Златоград да се променят регулационните линии с включване на общински терен с площ 69м2, представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.32.227 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

2.За сграда с идентификатор 31111.32.227.3 да се образува УПИ ХVІ-за търговия, кв.23 по ПУП на гр.Златоград с площ 108 м2 представляващи част от ПИ с идентификатор 31111.32.227 - собственост на Община Златоград.

3.За УПИ V-32.255, кв.23 да се промени част от западната регулационна линия и към него да се приобщят 14 м2 от ПИ с идентификатор 31111.32.227 – общинска собственост.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития