A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Сузана Големиловасряда, 04 Октомври 2017  23

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “ЮГСТРОЙ” ООД, с управител Сузана Ивова Големилова е издадена Заповед № 290 от 02.10.2017г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ ХІ-Лятно кино, кв.124 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.34.854 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПРЗ се предвижда  да се промени предназначението на УПИ ХІ-Лятно кино, кв.124 и отреждането му като УПИ ХІ-34.854-Център за възстановяване и атракции, кв.124, като регулационните линии минат по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.34.854 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития