A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Радостина и Радослав Юрчиевивторник, 13 Август 2019  48

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

С решение № Ж 1013 от 23.07.2019 г. на Общински съвет Златоград е:

1.Разрешено изработването на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 31111.27.67, местност “Гогаджово бърце” по Кадастрална карта на гр.Златоград.

2.Одобрено задание за изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ по чл.125 от ЗУТ, съставено от Възложителите Радостина Пламенова Юрчиева и Радослав Пламенов Юрчиев, неразделна част от настоящото решение.

Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития