A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Община Златоград и наследници на Исен Ириковвторник, 25 Юли 2017  28

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от І.Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград и ІІ.Наследници на Исен Хасанов Ириков – 1.Митко Асенов Тодоров, 2.Зорка Асенова Колева, 3.Фаня Асенова Тодорова, 4.Валя Данчева Асенова (н-к на Минка Данчева Асенова), 5.Блага Данчева Асенова (Н-к на Минка Данчева Асенова) е издадена Заповед № 206 от 24.07.2017г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на Поземлен имот (ПИ) 173, на който са отредени Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-Гаражи, кв.30; УПИ І-Резервен терен за Училище, кв. 31 и улична регулация по ПУП на с.Аламовци, Община Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП–ПР се предвижда разширение на УПИ ІV-за гаражи на запад, като регулационната линия мине по имотна граница на ПИ 173.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития