A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Община Златоградчетвъртък, 27 Септември 2018  28

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Община Златоград е издадена Заповед № 282 от 14.09.2018г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на улична регулация на ул. „Младост” от о.т.137 до о.т. 140; УПИ ІV-373, УПИ ІІІ-373, УПИ ІІ-373 и УПИ І-373, кв.20; УПИ ХІІІ-373 и УПИ ХІV-373, кв.21; УПИ І-Озел., кв.23 по плана на с.Долен, Община Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда:

  • Изменение на уличната регулация на ул. „Младост”, като при о.т.139 ширината на улицата се променя от 6,00 метра на 4,50 метра; от о.т.139 до о.т. 140, заедно с УПИ І-Озеленяване, кв.23 се оформя обръщач.
  • Изменение на улично-регулационните линии на УПИ ІV-373, УПИ ІІІ-373, УПИ ІІ-373 и УПИ І-373, кв.20; УПИ ХІІІ-373 и УПИ ХІV-373, кв.21.
  • Изменение на дворищната регулационна линия между УПИ ХІІІ-373 и УПИ ХІV-373, кв.21.

В 14 дневен срок, от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития