A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Община Златоградпонеделник, 05 Ноември 2018  29

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Община Златоград е издадена Заповед № 329 от 29.10.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на ул. „Иван Вазов”, в участък от о.т. 449 през о.т.369, о.т.370 към о.т.371; (УПИ ХІІ-КАС, общ.обслужване, УПИ ХVІ, кв.38 и УПИ І-90,91,92, кв.42 по ПУП на с.Ерма река, Община Златоград).

Искането е за премахване на заложената с действащия ПУП на с.Ерма река улична регулация от о.т. 449 до о.т. 371 и обособяване на нова, по реализирана на място улица - от о.т.446 през УПИ ХІІ-КАС, общ.обсл. и УПИ ХVІ, кв.38 до о.т.371; Образуване на нов урегулиран поземлен имот ІІ–Озеленяване и рекреация, кв.42, върху част от УПИ ХІІ-КАС общ.обсл., част от улична регулация и част от УПИ І-90, 91, 92. За УПИ І-90, 91, 92, кв.42 се променя южната регулационна линия, като тя мине по имотна граница на ПИ 91 и 92.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.                                              

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития