A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Община Златоградсряда, 31 Юли 2019  71

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Община Златоград е издадена Заповед № 288 от 30.07.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на част от УПИ І-Болница, кв.134 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.35.759 по Кадастрална карта на гр.Златоград и част от тупик по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.35.760 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПРЗ се предвижда в западната част на УПИ І-Болница, кв.134 по ПУП на гр.Златоград, ведно с част от тупик по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.35.760 да се обособи УПИ – за дентален център.

За обслужването на УПИ VІІІ-Комплекс за здравеопазване, кв.134 по ПУП на гр.Златоград се обособява нов тупик, на юг от УПИ VІІІ-Комплекс за здравеопазване.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития