A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Община Златоградвторник, 15 Октомври 2019  64

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград е издадена Заповед № 384 от 10.10.2019 г. на Временно изпълняващия длъжността Кмет на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ І-Озеленяване, кв.159 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.525, ПИ 31111.35.491 и ПИ с идентификатор 31111.35.523 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и прилежащата към него улична регулация на ул. „Тунджа”, в участък между о.т.1108 и о.т.1109, по ПУП на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПРЗ се предвижда за част от УПИ І-Озеленяване, кв.159 по ПУП на гр.Златоград да се образува УПИ за гаражи, както и отразяване на съществуващ пешеходен подход (алея) към УПИ ІІІ, кв.159 по ПУП на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград,  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития