A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Недялка Хаджиставревасряда, 04 Октомври 2017  28

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Неделка Хаджиставрева-Стойкова е издадена Заповед № 294 от 02.10.2017г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХVІІ-търговия и офиси, кв.27 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.31.628 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Златоград; на ПИ с идентификатор 31111.31.2 и ПИ с идентификатор 31111.31.578 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПРЗ се предвижда:

От УПИ ХVІІ-търговия и офиси, кв.27 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.31.628 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Златоград с площ 140 м2 (собственост на Неделка Хаджиставрева) да се изключат 24.90 м2  попадащи при трасиране в  реализирания на място тротоар и в сервитут на съществуващ електрически стълб, като се придадат към улична регулация.

Отрежда се нов УПИ ХVІІ-31.628, 31.2-обществено-обсл.дейности и туризъм, кв.27, като към останалата част от ПИ с идентификатор 31111.31.628, се включат 110,60м2 от ПИ с идентификатор 31111.31.2 – частна общинска собственост.

За ПИ с идентификатор 31111.31.578 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Златоград по имотни граници да се обособи УПИ ХVІІІ-31.578-за паркинг, кв.27 по ПУП на гр.Златоград, (собственост на Община Златоград, съгласно Акт № 590/28.08.2009 г. за публична общинска собственост).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития