A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Минка Кирева и Иван Йордановпонеделник, 31 Декември 2018  28

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Минка Кирева и Иван Йорданов е издадена Заповед № 417 от 28.12.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-31.619, 31.427, 31.194, кв.8 по ПУП на гр.Златоград (поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.31.619 и ПИ с идентификатор 31111.31.494 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

Искането е за образуване на два урегулирани поземлени имота от съществуващия УПИ ІІІ-31.619, 31.427, 31.194, кв.8 по ПУП на гр.Златоград:

  • УПИ ХХІХ, с площ 261 кв.м., от които: 229 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.31.619 (собственост на Иван Йорданов), 21 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.31.501 – общинска собственост и 11 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.31.494 – общинска собственост.

От ПИ 31.619 в улична регулация попадат 9 кв.м.

  • УПИ ХХХ, кв.8, с площ 240,77 кв.м., от които: 106 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.31.427, собственост на наследници на Митко Кильов, 103 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.31.494 – общинска собственост и 32 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.31.501 – общинска собственост.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград,  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития