A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Минка Башева и Минка Кормовавторник, 21 Август 2018  22

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Минка Башева и Минка Кормова е издадена Заповед № 258 от 16.08.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХІІ-640, кв.49 по ПУП на гр.Златоград, отреден на част от ПИ с идентификатор 31111.35.312, част от ПИ с идентификатор 31111.35.311 и част от ПИ с идентификатор 31111.35.413 и част от ПИ с идентификатор 31111.35.315 по Кадастрална карта на гр.Златоград

Искането е за изменение на регулационната линия между УПИ ХІІ-640 и УПИ ХІІІ-641, като тя мине по имотна граница деляща ПИ с идентификатор 31111.35.312 и ПИ с идентификатор 31111.35.311 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития