A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Магдалена Смайладска и Евгения Вунцовапонеделник, 19 Ноември 2018  83

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Магдалена Смайладска и Евгения Вунцова е издадена Заповед № 356 от 16.11.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ІІІ-За търг.дейност, кв.23 по ПУП на гр.Златоград; сграда за търговия с идентификатор 31111.32.227.3, построена в ПИ с идентификатор 31111.32.227 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който имот участва в отреждането на УПИ ІІ-Комплексно застрояване, улица и уширение към улица-свободно пространство, кв.23 по ПУП на гр.Златоград.

Искането е :

  • За УПИ ІІІ-За търг.дейност, кв.23 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.32.265 по Кадастрална карта на гр.Златоград да се променят регулационните линии с включване на общински терен с площ 81 м2, представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.32.227 по Кадастрална карта на гр.Златоград.
  • За сграда с идентификатор 31111.32.227.3 да се образува УПИ ХVІ-Търговия, кв.23 по ПУП на гр.Златоград с площ 110 м2 (общинска собственост) от ПИ с идентификатор 31111.32.227.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития