A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Крум Аврадалиев и Маргарита Силяновасряда, 11 Септември 2019  53

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Крум Аврадалиев и Маргарита Силянова е издадена Заповед № 327 от 09.09.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ІV-217, кв.28 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.365 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и част от ПИ с идентификатор 31111.31.467 по Кадастрална карта на гр.Златоград, представляващ улична регулация.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда да се промени част от югоизточната регулационна линия на УПИ ІV-217, кв.28 по ПУП на гр.Златоград, като се включат 10 м2 от ПИ с идентификатор 31111.31.467, представляващи част (подход към имота) от улична регулация.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития