A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Красимира Белева, Невелина Бурдева и Светослав Карамитеввторник, 15 Октомври 2019  72

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Красимира Белева, Невелина Бурдева и Светослав Карамитев е издадена Заповед № 388 от 10.10.2019 г. на Временно изпълняващия длъжността Кмет на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХІІ-2151, УПИ ІІ-1080, УПИ ІІІ-1081, УПИ ІV-1081, УПИ V-1080, УПИ VІІІ-1081, кв.85; УПИ VІ-жил.блок, кв.84А и част от улична регулация, между о.т.432, о.т.431, о.т.430 и о.т.429, по Плана на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се премахне уличната регулация от о.т. 430 до о.т. 432.

Регулационните линии на УПИ ХІІ-33.349 минават по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.33.349, като 12 кв.м. от имота се придават към улична регулация-тупик, за да се осигури достъп до УПИ ІІ-1080 и 3 кв.м. към УПИ VІ-жил.блок. От ПИ с идентификатор 31111.33.349 се придават 8 кв.м.към улична регулация (ул. „Рожен”). За УПИ І-Жилищен блок кв.84А се променят западната и южната регулационни линии, които минават по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.33.348, с изключение на малка част, където имотна и регулационна не съвпадат и към УПИ-то се придават 3 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.33.349.

Между УПИ ІІ-1080 и УПИ V-1080, кв.85 по ПУП на гр.Златоград, отредени на ПИ с идентификатор 31111.33.352 по КК на гр.Златоград; и УПИ ІІІ-1081 и УПИ VІІІ-1081, кв.85 по ПУП на гр.Златоград, отредени на западната част от ПИ с идентификатор 31111.33.353 по КК на гр.Златоград се поставя регулационна линия.

За УПИ ІІ-1080, кв.85 се променят северната и западната регулационни линии, като минат по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.33.352.

За УПИ ІІІ-1081, кв.85 се променя северната регулационна линия и тя минава по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.33.353.

За УПИ ІV-1081, кв.85 се променят северната регулационна линия и част от западната регулационна линия, като те минат по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.33.353.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград,  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития